article banner
Makaleler

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan önemli açıklama

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre finansal raporlamanın nasıl yapılması gerektiği konusuna açıklık getirdi

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 30.03.2015 tarihli basın duyurusu  ile finansal tabloların hazırlanması ve sunumuna ilişkin raporlama ve muhasebe standartları uygulamalarına açıklık getirdi. Kurum’un daha önce 05/11/2014, 14/11/2014 ve 29/12/2014 tarihlerinde yapmış olduğu duyurularda özetle Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan ölçütlere göre tek başına veya iştirak/bağlı ortaklıkları ile birlikte aktif toplamı 75 milyon TL ve üzeri, yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL ve üzeri, çalışan sayısı 250 ve üzeri kriterlerinden iki yıl üst üste en az ikisini sağlayan şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmaları zorunlu olmakla beraber Kurum tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS/IFRS) ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) 2014 hesap dönemine ilişkin olarak uygulama zorunluluğunun ihtiyari bırakıldığı duyurulmuştu. İlaveten TMS uygulamayı tercih etmeyen söz konusu işletmelerin finansal tablolarını hazırlarken Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) ve eki Tek Düzen Hesap Planını (THP) uygulamaları gerektiği belirtilmişti.

Kurum’un 20.03.2013 tarihinde yayımlamış olduğu finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi ile TFRS/TMS uygulamasının raporlama formatı belirlenmişti. İlaveten Kurum’un 14/11/2014 tarihli duyurusunda MSUGT ile 2013/34 sayılı AB Muhasebe Direktifi arasındaki farklılık ve benzerlikleri tespit etmek amacıyla bir komisyon oluşturularak konu hakkındaki çalışmalara başlanmış olduğu ve 2015 yılı içinde söz konusu direktife uygun finansal raporlamaya ilişkin çerçevenin tamamlanmasının planlandığı belirtilmişti.

Henüz söz konusu “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi” yürürlüğe konulmadığından TFRS/TMS uygulamalarını tercih etmeyen işletmelerin 2014 hesap dönemi finansal tablolarının hazırlanmasına ilişkin olarak MSUGT’nin Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuş olması dolayısıyla, hazırlanacak finansal tabloların “münhasıran vergi kanunlarına uygun tablolar olması gerektiği” şeklinde bazı tereddütlerin oluştuğu görülmüştür. Oysa ki 1 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde hüküm altına alındığı üzere, söz konusu düzenlemenin amacı “vergi mevzuatına uygun mali tablolar üretilmesini sağlamak” olmayıp, bilakis “bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasını sağlamaktır.”

Söz konusu açıklamaların uygulamada karışıklık ve eksikliklere neden olmasını engellemek amacıyla Kurum 30/03/2015 tarihli açıklamasında finansal raporlamanın bağımsız denetime tabi olan ve olmayan şirketler için nasıl yapılması gerektiğine ilişkin açık ve net bir şekilde bir açıklama daha yaparak durumu özetlemiştir. Buna göre işletmelerin finansal tablolarının hazırlanması ve sunumunda uygulamaları gereken standartlar;

 

Uygulayacağı Standart

1)

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler:

 

a)

KAYİK'ler ve BKK eki listede yer alan şirketler 

TMS/TFRS

b)

BKK eki listesinde yer almayan ancak BKK ile belirlenen en az iki ölçütü sağlayan şirketler

TMS/TFRS veya 
MSGUT tercih edilebilir.

2)

Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Şirketler 

Mevcut durumda tabi oldukları mevzuat

MSGUT uygulamaları kapsamında vergi mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara kıyasla amortisman ve tahmini kıdem tazminatı karşılığı gibi finansal tablolara yansıtılması zorunlu olan hesaplamalar bulunmakta olup söz konusu düzenlemeler vergisel yükümlülükleri etkilememekte ve değiştirmemektedir. Vergi mevzuatının gerektirdiği düzeltmelerin finansal tablolar dışında yapılması gerekmektedir.

 

Yazar
Gül Şahin İletişim