article banner

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak ifade edilecektir) tarafından müşterilerinin ve ilgililerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (Bundan sonra KKVK olarak ifade edilecektir) uyarınca verilerinin Şirket tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak aydınlatılmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin korunması kapsamında “Şirket” tarafından uygulanan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası” [ 377 kb ]na ve veri sahibi olarak başvuru yollarına KVKK Başvuru Formu [ 151 kb ] linki adresinden ulaşabilirsiniz. 

I. Veri Sorumlusu 

Kişisel verileriniz KKVK uyarınca, veri sorumlusu olarak Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. (“Şirket”) tarafından toplanarak işlenebilecektir.

II. Kişisel Verilerin Elde Edilme AmaçlarıSize daha iyi bir hizmet verilebilmesi, anlaşılan sözleşmelerin ve işlerin yerine getirilebilmesi, çeşitli avantajların sağlanarak sunulması, promosyon ve kampanya bildirimi, reklam ve tanıtımların yapılması, müşteri memnuniyeti, sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması, önerilerin ve tekliflerin sağlanabilmesi, gerekli tanıtımların yapılması, Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin yerine getirilmesi ve ilgili çalışmaların yapılabilmesi, vergi sirkülerinin gönderilmesi, gerekli stratejilerin planlanması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi amaçları dahilinde “Şirket” tarafından kişisel verileriniz elde edilerek işlenebilecektir.  

III. Kişisel Verilerin Elde Edilme ve İşlenme Yöntemleri 

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanarak işlenebilmektedir. Bu sebeple kişisel verileriniz KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

IV. Toplanan Kişisel Veriler

“Şirket” tarafından toplanan kişisel veriler; ad-soyad, telefon numarası, iş adresi, ev adresi, e-posta adresi şeklindedir. Ancak kişi tarafından talep edilen hizmet kapsamında “Şirket” tarafından toplanabilecek kişisel veriler işbu hizmet ve özelliklere bağlı olarak belirlenebilecektir. Böyle bir durum olması halinde ilgili kişiye gerekli bildirim sağlanacaktır.

Ayrıca “Şirket” tarafından iş hukukundan kaynaklanan sebeplerden ötürü işçilerine ilişkin gerekli kişisel veriler toplanabilecektir.

V. Verileri Saklama Süresi 

“Şirket” elde ettiği kişisel verileri, kişilerin hizmetten en iyi şekilde yararlanabilmesi, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yasal mevzuattan kaynaklı sebeplerden ötürü 10 yıldan az olmamak üzere işlendikleri amaçla ilgili olan süre kadar muhafaza edilecektir.

VI. şlenen Verilerin 3. Kişilerle Paylaşılması“Şirket”in yapmış olduğu iş gereği periyodik yayının yapılabilmesi için kişisel veriler dağıtım Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş. (Setrow) şirketiyle paylaşılabilmektedir. Ayrıca gerekli ve bilgilendirici e-mail duyurularının yapılabilmesi amacıyla e- mail bilgileri Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş. (Setrow) paylaşılmaktadır.  

VII. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Yolları 

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK Başvuru Formu linki adresinde belirtilen yöntemlerle iletmeniz durumunda talepleriniz “Şirket” tarafından mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir.

KKVK’nın 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yukarıda belirtilen 5. ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,