article banner
Makaleler

2022 Kurum Kazançlarına Getirilen Ek Vergi

2022 Kurum Kazançlarına Getirilen Ek Vergi


TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne yapılan ekleme ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-(a) bendinde düzenlenen iştirak kazançları istisnası ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında tek seferlik ilave vergi getirilmiştir.


Bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde (Nisan), ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda (Ağustos) ödenecek olup, ödenen vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.


Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacaktır.


Aşağıda yer verilen indirim ve istisnalar üzerinden ek vergi hesaplanmayacağı belirtilmiştir.

 • Risturn İstisnası (KVK mad:5/1-i)
 • Her türlü taşınır ve taşınmaz malların Sat-Kirala-Geri Al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna (KVK mad.5/1-j)
 • Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışından doğan kazançlarda istisna (KVK mad.5/1-k)
 • Türkiye’de kurulu yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası (KVK mad.5/1-d),
 • Kur korumalı mevduat hesaplarından sağlanan kazançlarda istisna (KVK mad.Geçici 14.)
 • Sponsorluk harcamaları (KVK mad.10/1-b)
 • Bağış ve yardımlar (KVK mad. 10/1-c, ç, d, e f,)
 • Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10'unu aşmayan kısmı (KVK mad. 10/1-g),
 • Engelliler Hakkında Kanuna göre korumalı işyeri indirimi (KVK mad. 10/1-h),
 • Tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası (GVK mad. Geçici 61)
 • İlgili Kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar.
 • Türkiye’de kurulu yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası (KVK mad.5/1-d),

Buna göre ilave vergi alınacak indirim ve istisnalar da aşağıdaki gibidir:

 • İştirak kazançları istisnası (KVK mad:5/1-a)
 • Yurtdışı iştirak kazançları istisnası (KVK mad.5/1-b)
 • Tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları (KVK mad.5/1-c)
 • Emisyon primi kazancı (KVK mad.5/1-ç)
 • Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazanç istisnası(KVK mad.5/1-e , f),
 • Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde edilen kazançlar (KVK mad.5/1-g)
 • Yurt dışı inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazanç(KVK mad.5/1-h)
 • Okul öncesi eğitim, ilk öğretim, özel eğitim, orta öğretim özel okullar, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden kazançlar (KVK mad.5/1-ı)
 • Yurt dışında mukim kişi ve kurumlara Türkiye’de verilen/yurt dışında yararlanılan hizmetlerden elde edilen kazancın %50 si (KVK mad.10/1-ğ)
 • İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumlara tanınan kazanç istisnası (KVK mad.5/1-i)
 • Sınai mülkiyet haklarında istisna (KVK mad.5/1-B)
 • İndirimli kurumlar vergisi matrahı (KVK madde 32/A)
 • Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi KVK mad.10/1-ı)
 • 5746 sayılı Kanuna göre hesaplanan ar-ge / tasarım harcamalarına ilişkin indirim
 • Serbest bölge kazançları
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar
 • Düzenlemede muaf tutulamamış diğer indirim ve istisnalar

Yukarıda yer verilen Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-a maddesinde yer alan iştirak kazançları istisnası ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 vergi yükü taşıyan istisna kazançlar üzerinden %5 ek vergi hesaplanacaktır. Diğer yer verilen indirim ve istisnalar üzerinden ise %10 ek vergi hesaplanıp ödenecektir.