banner image
Basılı Bültenler

ÖTV Oranlarında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

18 Nisan 2022 tarihli ve 5429, 5430 ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarında, bazı tütün mamullerinin ÖTV oranında ve cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahlarında değişiklikler yapılmış olup 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

1) Bazı Tütün Mamullerinde ÖTV Oranı

19 Nisan 2022 tarihli ve 5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19 G.T.İ.P. numaralı bazı tütün mamüllerine uygulanan vergi oranı yeniden belirlenmiş olup, aşağıda yapılan değişikliğe yer verilmiştir.

G.T.I.P No

Mal İsmi

Eski Vergi Oranı

Yeni Vergi Oranı

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr geçmeyen ambalajlarda olanlar)

40

55

0,0921

0,8370

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr geçen ambalajlarda olanlar)

40

55

0,0921

0,8370

2)Cep Telefonlarının ÖTV Oranlarına Esas ÖTV Matrahları

19 Nisan 2022 tarihli ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanun’una ekli (IV) sayılı listede yer alan cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yeniden belirlenmiş olup yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

G.T.I.P No

Mal ismi

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayanlar (Eski düzenleme 640 TL’yi aşmayanlar)

25

Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşıp, 3.000 TL'yi aşmayanlar (Eski düzenleme 640 TL'yi aşıp, 1.500 TL'yi aşmayanlar)

40

 

Diğerleri

 

50

Söz konusu Karar, 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, ilgili Kararlara aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşılabilecektir.

Ek-1 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5429)

Ek-2 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5430)

Ek-3 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5431)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala