banner image
Basılı Bültenler

Sosyal Güvenlik Kurumu Tebligatları Elektronik Ortamda Yapılacaktır

24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete'de "Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir;

Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar

Sosyal Güvenlik Kurumunca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin söz konusu Yönetmelik’te belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecektir. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.

Zorunlu olarak veya isteğe bağlı elektronik tebligat yapılacaklar

5510 sayılı Kanun’un “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler söz konusu Yönetmelik’te belirlenen sürelerde (31 Aralık 2021 tarihine kadar) elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

İşverenler dışındaki kişiler ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir; ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.

Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sistem üzerinden, 1 Ekim 2021 (söz konusu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarih) tarihini takip eden üç ay içinde, 31 Aralık 2021 tarihine kadar, başvuru yapmaları zorunlu olacaktır.

1 Ekim 2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmaları gerecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu, söz konusu Yönetmelik’te hangi sistemin kullanılacağını henüz açıklamamıştır.

Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişilerin de başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden yapmaları gerekecektir.

Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacaktır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilecektir.

Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacaktır.

Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacaktır.

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması

Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Buna göre;

a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacaktır.

b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılacaktır.

c) Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılacaktır.

Elektronik ortamda tebligat yapılacak kişilerin sorumluluğu

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;

a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapacak,

b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirecek,

c) Söz konusu Yönetmelik’te belirtilen tüm şartlara riayet edecek,

ç) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirecektir.

Bu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olacaktır.

Söz konusu Yönetmelik’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala