banner image
Basılı Bültenler

Kira Ödemelere İlişkin Stopaj Oranında İndirime Gidilmiştir.

31.07.2020 tarih 31202 Sayılı Resmi Gazte’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 nci maddesinde belirtilen bazı tevkifat oranlarında indirime gidilmiştir.

Bu kapsamda 31/07/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere % 20 olarak uygulanmakta olan aşağıdaki kira stopaj oranları % 10’a düşürülmüştür.

Buna göre, 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere;

 • Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve haklarınkiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10,
 • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerinkiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,
 • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerinkiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,
 • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanmasıkarşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10 stopaj yapılacaktır.

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve haklar aşağıdaki şekildedir;

 1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira  bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;
 2. Voli mahalleri ve dalyanlar;
 3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;
 4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;
 5. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);
 6. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır);
 7. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;
 8. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

Söz konusu karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

31.07.2020 Tarihli ve 2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala