banner image
Basılı Bültenler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete ’de Yayımlanmıştır

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazede’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlanmıştır. Bu Karar’a göre; 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücretin, günlük brüt tutarı 119,25 TL, aylık brüt tutarı ise 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girecektir.

2021 yılında geçerli olan brüt asgari ücret tutarı, net asgari ücret hesaplaması, işverene olan maliyetin hesaplaması, sigorta primine esas aylık kazancın alt ve üst sınırı ve asgari geçim indirimine ilişkin gerekli açıklamalar aşağıdadır:

Brüt asgari ücret tutarı

Uygulandığı dönem

Günlük tutar

Aylık tutar

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021

119,25 TL

3.577,50 TL

Net asgari ücretin hesaplanması

Aşağıdaki tabloda 2021 yılında ödenecek olan net asgari ücretin hesaplanması yer almaktadır:

Ödeme/kesinti türü

01 Ocak 2021-31 Aralık 2021

Brüt asgari ücret

3.577,50 TL

a-Sosyal güvenlik primi işçi payı (%14)

500,85 TL

b-İşsizlik sigortası primi işçi payı (%1)

35,78 TL

Gelir vergisi matrahı (Brüt ücret – (a+b))

3.040,87 TL

c-Hesaplanan gelir vergisi (%15)

456,13 TL

d-Damga vergisi (Binde 7,59)

27,15 TL

e-Kesintiler toplamı (a+b+c+d)

1.019,91 TL

f-Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)

268,31 TL

g-Kesilecek gelir vergisi (c-f)

187,82 TL

Net kesintiler toplamı (a+b+d+g)

751,60 TL

Net asgari ücret

2.825,90 TL

İşverene maliyetin hesaplanması

2021 yılında asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Brüt asgari ücret

  3.577,50 TL

Sosyal güvenlik primi işveren payı (%15,5)(*)

554,51 TL

İşsizlik sigortası primi işveren payı (%2)

71,55 TL

Toplam maliyet

4.203,56 TL

(*) 5510 sayılı Kanun’un 81 inci maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim sağlandığı için, yukarıdaki hesaplamada SGK primi işveren payı (%20,5 - 5 Puan =) %15,5 olarak dikkate alınmıştır.

Sigorta primine esas aylık kazancın alt ve üst sınırı (SGK primine esas tavan ve taban ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82 nci maddesine göre, bu Kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.)

2020 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ise aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

Alt sınır

Üst sınır

Günlük kazanç

119,25 TL

894,38 TL

Aylık kazanç

3.577,50 TL

26.831,40 TL

2021 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesi uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

* Mükellefin kendisi için %50’si,

* Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u,

*  Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;

  • İlk iki çocuk için %7,5,
  • Üçüncü çocuk için %10,
  • Diğer çocuklar için %5’idir.

Bekar bir çalışanın 2021 yılının tamamında yararlanabileceği aylık asgari geçim indirimi tutarı örnek olarak aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

2021 Ocak ayı brüt asgari ücretin yıllık tutarı (3.577,50 x 12)

42.930,00 TL

Asgari geçim indirimi oranı (Çalışanın kendisi)

50%

Asgari geçim indirimi matrahı (42.930,00 x %50)

21.465,00 TL

Yıllık asgari geçim indirimi tutarı (21.465,00 x %15)

3.219,75 TL

Aylık asgari geçim indirimi tutarı (3.219,75 / 12)

268,31 TL

2021 yılının tamamında aylık olarak yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi tutarları, aşağıdaki şekildedir:

Eşin çalışma durumu

Çocuk sayısı

Yok

1

2

3

4

5 veya daha fazla

Çalışıyor

268,31 TL

308,56 TL

348,81 TL

402,47 TL

429,30 TL

456,13 TL

Çalışmıyor

321,98 TL

362,22 TL

402,47 TL

456,13 TL

456,13 TL

456,13 TL

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Saygılarımızla,   

Makale metnini kopyala