banner image
Basılı Bültenler

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)

Bilindiği üzere 15 Temmuz 2019 tarih 30832 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7183 sayılı Kanun ile “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı” kurulmuştur. Söz konusu kanunun 6 ncı maddesi ile, Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere “turizm payı” alınması kararlaştırılarak turizm payı ödemekle yükümlü olacak işletmeler
belirlenmiştir.

Bu doğrultuda 2 Kasım 2019 tarihli ve 30936 sayılı Resmi Gazete'de, turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, “Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)” yayınlanmıştır. Tebliğ’e ilişkin açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

Turizm Payı Mükellefleri ve Oranları

Turizm payı;

 • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
 • Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
 • Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
 • Seyahat acentelerinden (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
 • Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere
  havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

Turizm Payı Beyannamesi

Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Turizm Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Beyan dönemleri,

 • Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
 • Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.

Üç aylık beyan dönemleri,

 • Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
 • İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
 • Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
 • Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Turizm payının beyan süresi, beyan dönemini takip eden ayın son günü olarak belirlenmiştir.

Turizm Payı Beyannamesinin, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin, “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesinin Verileceği Vergi Dairesi

Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların ilk beyanname gönderilmeden önce turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için Başkanlığın İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca Turizm Payı Beyannamesi (https://ebeyanname.gib.gov.tr) internet adresinden görüntülenebilecektir.

 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,
 • Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer vergi dairesine verecektir.

Turizm Payı Beyannamesinin İlk Beyan Dönemi

Turizm Payı Beyannamesini aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 30.11.2019 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2/12/2019 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğ’in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala