banner image
Basılı Bültenler

467 Sıra Nolu, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

467 sıra No.lu, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ uyarınca, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “1/1/2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Makale metnini kopyala