banner image
Basılı Bültenler

E-Defter ve E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamının Genişletilmes

Konusu; 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak, elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar olan 454 sıra no.lu VUK Genel Tebliği, 20/06/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala