banner image
Basılı Bültenler

Gayri Menkul Sermeye İratlarında Götürü Gider Oranı %15'e Düşürülmüştür.

14 Aralık 2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 300 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;
Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala