banner image
Basılı Bültenler

Kadın ve Genç İstihdamına Yönelik Teşvikleri İçeren ve 31.12.2015 Tarihinde Sona Erecek Olan 6111 Sayılı Kanun

Bilindiği üzere, işsizliğin artış gösterdiği dönemlerde işsizliği azaltıcı önlemler
kapsamında teşvikler önem kazanır. Bu bağlamda, 25.02.2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 74 üncü maddesi uyarınca 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “Geçici Madde 10” olarak eklenen madde kadın ve genç istihdamına ilişkinolup, işverene yönelik ciddi bir teşvik öngörmüş ve 01.03.2011-31.12.2015 tarihleri arasında yararlanılmak üzere yürülüğe konmuştur. 2015 yılı sonu itibariyle sona erecek olan teşvike ilişkin hatırlatma niteliğinde olan bu sirkülerimizde, teşvikten yararlanma koşulları, uygulamalar ve olası sorulara ilişkin cevaplar bilgilerinize sunulmuştur

Makale metnini kopyala