article banner
MAKALELER

UFRS 3 Kapsamında İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi

UFRS 3 Kapsamında İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi

Günümüzde işletmeler büyüme hedeflerine ulaşmayı hedefledikçe, şirket birleşme ve satın almaları giderek daha yaygın hale gelmektedir. Şirket birleşme ve satın alma kavramları iki veya daha fazla şirketin alım ve satım işlemleri ve süreçlerini ifade eder ve yasal, vergisel ve diğer çeşitli amaçlar için gerçekleştirilebilir. Şirket birleşmeleri iki veya daha fazla şirketin stratejik, operasyonel ve finansal büyüme hedeflerine ulaşmak amacıyla güçlerini, sermaye yapılarını ve faaliyetlerini birleştirmek suretiyle büyümeleridir. Şirket satın almaları ise, bir şirketin hisselerinin ve varlıklarının, tamamının veya belli bir kısmının başka bir şirket tarafından satın alınmasıdır. Bu tür, büyüme odaklı stratejik işlemlerdeki amaç sahip olunan üretim tesislerinin sayısını yükseltmek, istihdamı arttırmak suretiyle yeni ürün, teknoloji, servis ve projeleri geliştirmek ve büyüme odaklı üretim teknolojilerini uygulamaya koymaktır. Hisseleri satın alan şirket, satın aldığı pay oranında, satın alınan şirket üzerinde kontrol gücü elde eder.  

Birleşme ve devralma işlemleri, edinen işletmenin faaliyetlerini, kaynaklarını ve stratejilerini etkiler ve bir işletmeden diğerine farklılık gösterir. Bu nedenle işletme birleşmesi işlemlerinin işletme bazında ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir. UFRS  3 İşletme Birleşmelerine İlişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı işletme birleşmesi gerçekleştiren bir teşebbüs veya işletmenin finansal raporlamasına ilişkin esasları belirler. Bu Standart satın alma yöntemi kullanılarak finansal tablolara yansıtılacak tüm birleşme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları içerir. Birleşme sözleşmesinin içerdiği şartların birleşen işletmeler üzerindeki etkileri ve finansal tablolarda raporlanan muhasebe sonuçlarının belirlenmesi UFRS 3 uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan konulardan biridir. 

Bu yazımızda işletme birleşmelerinin UFRS 3 kapsamında değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin temel bilgiler uygulama örnekleri ile sunulmaktadır. 

Birleşme (Satın Alma) Yöntemine Genel Bakış

UFRS 3, bir işletmede edinen işletme açısından muhasebeleştirme ve raporlama gerekliliklerine ("satın alma yöntemi") rehberlik yapar. Edinen (satın alan) UFRS 3 "İşletme Birleşmeleri" Standardında tanımlandığı gibi edinme (birleşme, satın alma) tarihinde edinilenin (edilen, devralınan) tanımlanabilir varlıklarını, yükümlülüklerini ve koşullu yükümlülüklerini gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirir ve değer düşüklüğüne tabi tutulan şerefiye ile finansal tablolara yansıtır.  

Bir birleşme ve satın alma işleminin UFRS 3 kapsamında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilebilmesi için işletme birleşmesi tanımına girmesi, edinilen yatırımın bir teşebbüs veya finansal yatırım olması, yatırım sonucunda kontrol gücü elde edilmesi koşullarının sağlanmış olması gereklidir. 

Satın alma muhasebeleştirme yönteminin uygulanmasındaki temel adımlar aşağıda özetlenmiştir: 

1.Aşama - İşletme birleşmesinin belirlenmesi

Ticari işletme birleşmesinin UFRS 3 kapsamında muhasebeleştirilmesi için, yapılan işlem, ilişkili olmayan bir şirketin kontrol gücü içeren paylarının satın alınmasına ilişkin olmalıdır. Bu aşamada işletme birleşmesinin UFRS 3 kapsamında olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki soruların cevaplandırılması gerekir: Elde edinilen ticari bir işletme midir? UFRS 10'da tanımlandığı şekliyle edinen işletme kontrolu ele geçirmiş midir?

2.Aşama - Edinen tarafın belirlenmesi

Muhasebeleştirme açısından bazı istisnaları olmakla birlikte edinenin aynı zamanda yasal sahip olduğu kabul edilir. Edinen, nakit veya başka varlıkların oluşturduğu satın alma bedelini devreden işletmedir. Bununla birlikte UFRS 3’e göre, kontrolü elde eden tarafın belirlenmesi için UFRS 10’da belirtildiği şekliyle daha ayrıntılı yaklaşım gerektirir. İşlemin yasal şekli dışında işletme birleşmesine konu olan taraflar ile önceki ortakların birleşme neticesinde edindiği haklar da dikkate alınır.

3.Aşama - Edinim tarihinin belirlenmesi

Bileşme tarihi, edinilen işletme üzerinde etkin olarak kontrolün elde edildiği, sözleşmede belirlenen veya işlemin sonuçlanma tarihidir.

4.Aşama - Edinilen varlıkların ve üstlenilen yükümlülüklerin ölçümü ve kayıtlara alınması

Bu aşama işletme birleşme muhasebeleştirmesinin en karmaşık ve zaman alan kısmıdır.

1) Edinen, edinilen varlıkları ve üstlenilen yükümlülükleri, daha önce finansal tablolara alınmamış bazı maddi olmayan duran varlıklar ile birlikte satın alma tarihi itibariyle finansal tablolarına alır,

2) Edinilen varlıklar ve üstlenilen yükümlülükler, birkaç istisna dışında, gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür,

3) Finansal tablolara alınma ve ölçüm kriterlerinin uygunluğu belirlenir,

4) Edinilen varlık ve üstlenilen yükümlülükler sınıflandırılır.

5.Aşama - Kontrol içermeyen topluluk dışı paylarının (azınlık payları) finansal tablolara alınması ve ölçümü

Edinenin finansal tablolarında topluluk dışı paylar gerçeğe uygun değerden veya edinilenin belirlenebilir net varlıklarının oransal olarak aldığı paylar üzerinden gösterilir. Topluluk dışı payların ölçüm kararı işletme birleşmesi tarihinde verilmelidir. Topluluk dışı payların ölçümü finansal tablolara alınan şerefiye tutarını ve işletme birleşmesi neticesinde finansal tablolarda raporlanan sonuçları etkiler.

6.Aşama - Transfer edilen bedelin belirlenmesi

Devredilen bedel nakit, varlık veya varlık grubu, üstlenilen yükümlülükler veya edinilen tarafından ihraç edilen özkaynak araçlarından oluşabilir. Sözleşme koşullarına göre satın alma bedelinin ödenmesi ertelenebilir veya gelecekteki bazı koşullu olaylara bağlanabilir. Satın alma sözleşmesinin içerdiği koşulların ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi gereklidir. Satın alma işleminin işletme birleşmesi dışında da bazı unsurlar içerdiği durumlarda edinilen işletme karşılığında transfer edilen bedeller sözleşme bedelinden farklılık gösterebilir. Bu gibi unsurların işletme birleşmesinden ayrı olarak muhasebeleştirilmesi gerekliliği dikkate alınmalıdır.

7.Aşama - Şerefiyenin veya pazarlıklı (karlı) satın alımdan elde edilen gelirin ölçülmesi ve finansal tablolara alınması

Şerefiye veya pazarlıklı bir satın alımdan elde edilen gelir kalıntı tutar olarak ölçülür.

Anlaşma Şartlarının İşletme Birleşmeleri Muhasebesine Etkisi

Birleşme ve satın alma sözleşmeleri içerdikleri şartları ve yapıları itibariyle farklılık gösterir ve birleşme işleminin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını etkiler. Satın alma fiyatının yapısı, satın alma maliyetlerine ilişkin düzenlemeler, edinen ve edinilen arasından birleşme işlemi öncesi döneme ait ilişki, hisse bazlı ödemeler, edinilenin hissedarları ile yapılmış anlaşmalar gibi birleşme ve satın alma sözleşmelerinin içerdikleri şartların finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkileri ve sonuçları yönetim tarafından incelenmelidir.  

Satın alma fiyatı, satın alma bedelinde değişikliğe yol açabilecek ve satın alınan şirketin gelecekteki performansına bağlı bir takım şarta bağlı düzenlemeler içerebilir. Bununla birlikte edinilen şirketin çalışan – hissedarlarına yapılacak muhtemel ödemeleri içeren düzenlemeler yapılabilir. Taraflar satın alanın bazı varlıklarının transfer edilmesini kararlaştırabilirler. 

Birleşme sözleşmeleri satın alma maliyetlerinin ödenmesine ilişkin çeşitli düzenlemeleri içerebilir. Taraflar aralarında satın alma maliyetlerinin edinilen tarafından karşılanmasını kararlaştırabilir. Edinen ve edinilen arasında birleşme işlemi öncesinde tedarikçi, müşteri veya benzeri bir iş ilişkisi olabilir. Bu da birleşme sözleşmesinin koşullarını etkileyebilir.  Edinilenin sahip olduğu hisse bazlı ödemelerin devam ettirilmesi veya değişiklik yapılması gerekebilir. Satın alan edinilenin sahip olduğu hisse bazlı ödemelerin devamını sağlayabilir veya bunları farklı bir düzenleme ile değiştirebilir. Hisse satışında bulunmayan hissedarlardan daha sonraki bir tarihte hisse edinilmesi sözleşmeye bağlanabilir.

İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirme ve Raporlama Süreci

Dikkat edilecek hususlar:

 

Uygulama rehberi:

Satın alma

(Birleşme) sözleşmesi
müzakere süreci

• Birleşme sözleşmesinin içerdiği şartların muhasebesel etkilerini belirlemek.
• Ayrıca muhasebeleştirilecek   işlem ve unsurları tanımlanmak.
• Eş zamanlı veya yakın zamanda görüşülen işlem, düzenlemeler veya benzeri diğer anlaşmalar varsa, bunların işletme birleşmesinin bir parçasını oluşturup oluşturmadıklarını belirlemek.

• Birleşme sözleşmesi şartlarının finansal tablolar üzerindeki muhtemel muhasebe etkilerinin belirlenmesi için finans ve muhasebe uzmanlarını birleşme ve satın alma müzakerelerine dahil etmek, destek almak.

Satın alma muhasebeleştirme yönteminin uygulanması

Edinilen işletmenin finansal tablolarında kayıtlı olmayan maddi olmayan duran varlıkların tespit edilmesi

•Edinilenin sahip olabileceği maddi olmayan duran varlıkları belirlemek için çeşitli bilgi kaynakları değerlendirilmelidir (edinilen işletmenin faaliyetlerinin niteliği, satın alma işlemine ilişkin finansal durum tespit çalışmalarının sonuçları, edinilen işletmenin web sitesi ve diğer yatırımcı bilgileri).

 

Koşullu yükümlülüklerin belirlenmesi: edinen işletme, edinme tarihinde edinilenin tanımlanabilir koşullu yükümlülüklerini, mevcut bir yükümlülüğün bulunması ve gerçeğe uygun değerin güvenilir biçimde ölçülebilir olması halinde, finansal tablolara yansıtması gerekir.

•Koşullu yükümlülükleri tespit edebilmek çeşitli bilgi kaynakları değerlendirilmelidir (hukuki yazışmalar, finansal ve hukuki durum tespit çalışmalarının sonuçları, tedarikçilerle yapılan yazışmalar ve ilgili dökümantasyonlar).

 

Bazı Finansal tablo kalemlerinin gerçeğe uygun değerleri hali hazırda bulunmadığından bunların tespit edilmesi bir takım muhakame ve karmaşık tahminler gerektirebilir

•Gerçeğe uygun değer tahminlerini geliştirmek için sistem ve süreçleri kurmak.
•Edinen işletmenin değerlemede ilgili uzmanlık ve deneyime sahip olmadığı durumlarda değerleme uzmanlarından destek almak.

 

Devredilen bedelin belirlenmesi için UFRS 3 kapsamında işletme birleşmesinin parçası olmayan işlemlerin etkisi dikkate alınmalıdır.

•İşletme birleşmesine konu olan tüm önemli işlemlerin ticari nedenlerini, işleme konu taraf ve zamanlaması ile birlikte göz önünde bulundurmak. 

 

Çeşitli alanlarda muhasebe politikası seçimleri yapılmalıdır.
- Kontrol içermeyen payların ölçümü
-Edinilen varlıkların ve üstlenilen yükümlülüklerin sınıflandırılması ve belirlenmesi

•Muhasebe politikası seçimlerinin satın alma tarihi, uygulamadaki pratiklik, sonradan ortaya çıkan muhasebeleştirme konuları gibi etkileri değerlendirmek ve birleşme sonrası gelirler üzerindeki etkisini analiz etmek.

İşletme dışında bağımsız uzmanların görüşlerine başvurulması

İşletme birleşmesi işlemlerine ilişkin, UFRS 3 gerekliliklerini uygulanmasında gerekli uzmanlığa sahip olunması önemlidir.

•UFRS 3'te belirlenen satın alma fiyatının dağıtılması süreci hakkında finans ekibinin gerekli beceri ve deneyime sahip olup olmadığını değerlendirerek uzman desteği ihtiyacını belirlemek.

İşletme birleşmesi işleminin muhasebeleştirme sürecinin zamanlı bir şekilde yapılması

Bir işletme birleşmesinin muhasebesi, finansal tablo dipnotlarında gerekli tüm açıklamalar dahil olmak üzere, edinme tarihinden itibaren 12 ayı geçmemelidir. İşletme birleşmesinin yapısına ve karmaşıklığına bağlı olarak, muhasebeleştirmenin ölçüm süresi içinde tamamlanması zor olabilir. İlk muhasebeleştirme işleminin tamamlanmasından sonra işletme birleşmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan düzeltmeler “UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” Standardında belirtildiği üzere hatanın düzeltilmesi olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesi için muhasebeleştirme işleminin tamamlanmasından sonra yapılan düzeltmeler tahminlerdeki değişikliklerin etkisi olarak dikkate alınmaz. UMS 8’e göre, tahminlerdeki değişiklikler cari veya ilerideki dönemlerde muhasebeleştirilir.

•İşletme birleşmesinin kapsamı, tamamlanma takvimini belirleyerek işlem planının oluşturmak;
•İlgili tüm gereksinimleri belirleyip, gerekli bilgileri ve kaynakları belirlemek; işlemin aşamalarını gözlemlemek.

 

İşletme Birleşmesi İşleminin Belirlenmesi

UFRS 3, bir birleşme işleminin yapısal şeklinden bağımsız, edinenin kontrol gücünü elde ettiği tüm birleşme işlemlerini (daha yaygın satın alma, devralma veya birleşme ifadeleri yerine) "işletme birleşmesi" terimi altında inceler. Bir işletmenin ilişkili olmayan başka bir şirketteki hakim payını satın alması genellikle bir işletme birleşmesi olarak adlandırılır. Kontrolün elde edildiği bir işletme birleşmesi yapılandırılmış olabilir ve bu durumda edinen işletme kontrolü değişik şekillerde elde edebilir. Örneğin; 

  1. İşletme, iktisap eden işletmenin bağlı ortaklığı haline gelebilir. 
  2. Bir veya daha fazla işletmenin net varlıkları edinen işletme ile yasal olarak birleştirilir.
  3. İki veya daha fazla işletme net varlıklarını veya bu işletmelerin sahipleri hisselerini yeni kurulan bir şirkete devreder.  
  4. Birleşen şirketlerden birinin önceki hissedarları bir grup olarak birleşen işletmelerin kontrolünü elinde tutmaya devam eder. 

UFRS 3 İşletme Birleşmesi Standardının uygulanmadığı durumlar ise aşağıda belirtilmiştir: 

  1. Ayrı işletmelerin iş ortaklığı oluşturmak üzere bir araya geldikleri işletme birleşmeleri,
  2. Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmelerin birleşmesi,
  3. Herhangi bir ortaklık hakkı sağlamayan sözleşmeye dayalı bir raporlayan işletme oluşturmak üzere bir araya gelmiş ayrı teşebbüs veya işletmelerin birleşmeleri,
  4. UFRS 10’da tanımlandığı şekliyle gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmesi gereken yatırımlar.

Basit bir işletme birleşmesine dair bir işlem analizi:  

T işletmesi uzunca bir süreden beri ticari faaliyetlerini yürüten bir tekstil firmasıdır. T İşletmesi UFRS 3 kapsamında bir işletmedir. 1 Ocak 2020 tarihinde, A İşletmesi, T İşletmesinin adi oy haklarına sahip hisselerinin %100'ünü 2.000.000 TL bedel karşılığında satın alır. T İşletmesi tarafından ihraç edilen başka hisse senetleri bulunmamaktadır. Aynı gün, A İşletmesinin icradan sorumlu üç ana direktörü T işletmesinde aynı görevleri üstlenir.

A İşletmesi, 1 Ocak 2020 tarihinde T İşletmesindeki mevcut oy haklarının %100'ünü satın alarak kontrolü elde etmiştir. T Şirketi bir işletme olduğundan, bu işlem UFRS 3 uyarınca bir işletme birleşmesi olarak değerlendirilir. 

Yatırım Konusu İştirak veya Bağlı Ortaklık Bir İşletme midir?

Bir birleşme işleminin UFRS 3 kapsamında değerlendirilebilmesi için edinen tarafından edinilen varlıklar ve üstlenilen yükümlülükler ticari bir işletmeye ait olmalıdır. İşletme birleşmesi muhasebesi, bir işletmeyi teşkil etmeyen bir varlığın veya varlık grubunun iktisabına uygulanmaz. Bu koşulların karşılanmadığı işlemler, işletme birleşmesi yerine varlık iktisabı olarak muhasebeleştirilir. UFRS 3 işletme birleşmelerinin yapılandırılması rehberlik eder. Birleşme ve varlık satın alma işlemlerinin nitelikleri birleşme işleminin en başında belirlenmelidir. İktisap edilen varlık UFRS 3 kapsamında tanımlandığı gibi bir "ticari bir işletmeyi" içermelidir ve işlem dolayısıyla kontrol elde edilmiş olmalıdır.

Kontrol gücü sağlamayan payların iktisabı, finansal yatırımın niteliği, sağlanan menfaatler ve yatırım yapılan işletmenin finansal ve operasyonel politikalarını etkileme gücü değerlendirilerek UMS 28 "Yatırımlar İştirakler ve Ortak Girişimler", UFRS 11 "Ortak Anlaşmalar" veya UFRS 9 "Finansal Araçlar" Standartlarına uygun olarak muhasebeleştirilir. 

İşletme birleşmeleri (işletme iktisabı) ile varlık iktisabı arasındaki temel farklar aşağıda sunulmuştur: 

 

Muhasebeleştirme konusu:

İşletme birleşmeleri

Varlık iktisabı

Tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerin belirlenmesi

Belirli kısıtlı istisnalar dışında gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilir.

Toplam birleşme maliyeti varlıklara görece gerçeğe uygun değerleri üzerinden dağıtılır.

Şerefiye veya pazarlık üsulu satın alma işlemi gelirinin kaydı

Ortaya çıkan şerefiye varlık olarak muhasebeleştirilir; pazarlık üsulu satin alma işlemine ait gelirler kar zarar tablosunda muhasebeleştirilir.

Muhasebeleştirilmez.

İşlem maliyetleri

Gerçekleştiğinden giderleştirilir.

Genellikle varlık maliyeti içerisinde aktifleştirilir.

İlk geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenmiş vergiler

Varlık ve yükümlülük olarak muhasebeleştirilir.

Varlık ve yükümlülük olarak muhasebeleştirilmez.

Şarta bağlı satın alma bedeli

İktisap tarihinde gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilir. İktisap tarihinden sonra meydana gelen değişiklikler, kar veya zarar tablosunda veya işlemin daha önce özkaynaklarla ilişkilendirilmesi halinde özkaynaklarla ilişkilendirilir.

Şartlar oluşmadıkça koşullu varlık ve yükümlülükler finansal tablolara alınmazlar.

 

Edinenin Belirlenmesi

İşletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinden dikkat edilmesi gereken konulardan biri de edinenin işlemin başında belirlenmesidir. IFRS 3 kapsamında edinen işletmeyi belirlemek için öncelikle kontrol gücünü elde eden işletme UFRS 10 "Konsolide Finansal Tablolar" Standardındaki rehbere başvururuz. Çoğu zaman edinen yasal sahip olmakla birlikte bazı işletme birleşmelerinin karmaşık yapılarından dolayı edineni belirlemek daha zordur.  

Böyle durumlara örnekler aşağıdaki gibidir:

• İşletmelerden hiçbirinin diğerinin yasal mülkiyetine sahip olmadan yalnızca sözleşmeyle bir araya gelmesi. 

• İki veya daha fazla işletmenin yasal birleşme yolu ile veya yeni kurulan bir şirket tarafından satın alınması / edinilmesi suretiyle gerçekleştirilen işletme birleşmesi.  

• Birleşmenin sözleşmeye dayalı olması ve herhangi bir bedel devri içermemesi. 

• Daha küçük boyutlu bir işletmenin daha büyük boyutlu bir işletme tarafından edinilmesinin düzenlenmesi. 

Bu örnekler gibi daha karmaşık durumlarda UFRS 3 kapsamında edinen taraf sadece işlemin yasal şekline bağlı olarak değil, işlemin özüne göre belirlenir. 

 

Dikkate alınması gereken faktörler: Edinen taraf:
Öncelikli olarak nakit, diğer varlıklar veya üstlenilen yükümlülükler devri ile gerçekleştirilen işletme birleşmeleri Nakit veya diğer varlıkları devreden, yükümlülükleri üstlenen taraf.
Karşılıklı hisse devriyle gerçekleştirilen işletme birleşmesi Özkaynak paylarını ihraç eden işletme.
Birleşen işletmelerin göreceli boyutları ve sayıları Birleşme konusu diğer işletmelere göre daha büyük boyutlu olan işletme.
İşletme birleşmesinin yeni bir şirket kurularak gerçekleştirilmesi

Yeni bir şirket kurularak yapılan birleşme işlemlerinde, işletmelerden biri edinen işletmedir. 

Bu örnekler gibi daha karmaşık durumlarda UFRS 3 kapsamında edinen taraf sadece işlemin yasal şekline bağlı olarak değil, işlemin özüne göre belirlenir. 

Örnek - Hisse senedi ihraç etme suretiyle bir işletmeyi satın almak için yeni bir şirket kurulması:

Kendi üretim bölümü bulunan bir şirket olan M İşletmesi, benzer konuda üretim faaliyeti gösteren N T İşletmesini satın alarak faaliyetlerini genişletmeyi planlamaktadır. N İşletmesinin üretim faaliyeti M İşletmesinden daha küçüktür. M ve N İşletmelerinin hissedarları (ilişkili taraf olmayan) satın alma işlemini gerçekleştirmek için yeni bir şirket, P İşletmesi, kurmayı ve her bir işletmede sahip oldukları hisseleri P İşletmesi hisselerine karşılık devretmeyi kabul ederler. Hisse devri sonrasında, P İşletmesi M İşletmesi ve N İşletmesi hisselerinin %100'ünü elinde tutmaktadır. M Şirketi'nin eski hissedarları topluca olarak P İşletmesinin hisselerinin çoğunluğuna sahiptir. Ayrıca, M İşletmesinin önceki hissedarları grup olarak P İşletmesinin altı yöneticisinden dördünü seçme ve atama hakkına sahiptir. Diğer iki yönetici ise N İşletmesinin önceki hissedarları tarafından seçilmektedir. P İşletmesi çatı şirket olarak kendi UFRS konsolide finansal tablolarını hazırlayacaktır.

Edinen işletme açısından işlemin analizi: 

Birleşme işlemlerinin yasal şekline bakıldığında P İşletmesinin iki üretim şirketi (M üretim işletmesi ile daha küçük olan N üretim işletmesi) kendi hisseleri karşılığında iktisap etmiştir.  Ancak UFRS 3’e göre, iki işletme arasında bir işletme birleşmesini gerçekleştirmek için hisse senedi ihraç etmek suretiyle yeni bir şirket kurulmuşsa, UFRS  3’e göre birleşen şirketlerden biri edinen işletme olarak belirlenir. 

Yönetim, edinen işletmeyi belirlemek için grup olarak birleştirilen işletmelerin önceki hissedarlarından hangilerinin kendi işletmesinin kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini belirlemelidir. Bu örnekte, M İşletmesinin önceki hissedarları topluca birleşilen işletmenin oy haklarının çoğunluğunu ellerinde bulundurduklarından ve P İşletmesinin altı yöneticisinden dördünü seçme ve atama hakkına sahip olduklarından M İşletmesi edinen işletme olarak belirlenmiştir. 

Grant Thornton olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bu makaledeki bilgilerin size UFRS 3 hakkında fikir vermede yardımcı olduğunu umuyoruz. Ele alınan konuları tartışmak isterseniz lütfen bizimle bağlantıya geçiniz.  

PARTNER, DENETİM HİZMETLERİ
Jale Akkaş İletişim