article banner
Makaleler

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Zorunluluğu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Zorunluluğu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 28 Ağustos 2019 tarihinde yapılan ve detayı aşağıda yer alan düzenlemeye göre, bankacılık sektöründeki toplam riski (talep edilen kredi dahil), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 100 milyon TL ve üzerinde olan şirketlerin (halka açık olmayanlar dahil) SPK düzenlemeleri ile uyumlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu alması gerekmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun, kredi ilişkisinin devam ettiği süre boyunca her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde bankalar tarafından istenmesine devam olunacaktır.

Bu düzenleme kapsamına giren şirketler, bankalarından gelecek olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu talepleri ile karşı karşıya kalacaklardır. Kurumsal yönetim ve buna ilişkin uygulamaların raporlanması nihai olarak yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

Bu bağlamda, Grant Thornton Türkiye olarak, Kurumsal Finansman Hizmetlerimizden Sorumlu Partner ve sermaye piyasalarının deneyimli ismi Nalan Erkarakaş liderliğinde şirket yönetimi tarafından hazırlanması gereken 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun hazırlanması sürecinde sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız.

İlgili düzenleme hakkında;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 100 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında;

  • Anonim ortaklık olanlardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun
  • Kurumsal Yönetim Tebliği’ne tabi olmayan anonim ortaklıklar açısından, kurumsal yönetim ilkelerinden; yönetim kurulunun işlevi, faaliyet esasları ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklara ilişkin ilkeler bakımından Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler kıyasen dikkate alınmak suretiyle ve anılan Tebliğe uygun şekilde hazırlanan raporun

Bankalar tarafından alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun, kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde alınmasına devam olunacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile İlgili düzenlemenin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.