article banner
Makaleler

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumların Sosyal Sorumluluğu Nedir ?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumların Sosyal Sorumluluğu Nedir ?

Hepimizin birbirimize karşı ve etrafımızdaki dünyaya karşı kişisel sorumluluğu vardır. Yaptığımız her hareket, attığımız her adımın diğer kişiler üzerinde etkisi vardır. Bu kural, özel veya kamu sektöründe olsun büyük veya küçük her işletme için de geçerlidir, çünkü gerçekleştirdikleri her hareket bu işletmeler ile bağlantılı çok sayıda kişi ve kuruluşun, örneğin, müşteriler, hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve genel olarak toplumu etkilemektedir.

Esas olarak, KSS ilkelerini uygulamayı seçen işletmeler, etik ve sorumlu bir şekilde hareket edildiği takdirde başarı şanslarının daha yüksek olacağına inanmaktadırlar. Örneğin, aile işletmelerinde tatmin edilecek hisssedar sayısı nispeten azdır, buna karşılık en çok önem verdikleri konu müşterileri ve müşterilerinin talep ettikleri mal veya hizmeti etkili bir şekilde karşılayacak kapasitelerinin olup olmadığıdır.

İyi yönetilen KSS’in işletme hedeflerine ulaşılmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit bilhassa etki ve hukuki kurallara gittikçe artan bir şekilde uyum sağladığı ve bilinen büyük işletmeler için geçerlidir ve bu uyumun işletme değerini ve karlılığını arttırdığı bilinmektedir.

Aile işletmeleri için KSS’na uyma baskısı tedarik zincirinin yarattığı zorunluluktan kaynaklanmaktadır, çünkü, büyük çok uluslu kuruluşlar, her geçen gün mal ve hizmet tedarikçilerinden ayni etik işletme kurallarına uymalarını talep etmektedir. KSS’a uyulması, ayrıca, bir işletmenin işveren olarak cazibesini arttırabilmektedir.

Çok Uluslu Kuruluşlar

Çok uluslu kuruluşların, aile işletmelerine nazaran, hesap vermek zorunda olduğu çok daha güçlü hissedar grubu vardır ve çoğu kez, KSS’a uyumu görev olarak kabul etmişlerdir. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından getirilen ve uyulması isteğe bağlı Global Compact (Evrensel Sözleşme) isimli çerçeveyi imzalamış bulunmaktadırlar. İşletmelerde uluslararası etik uygulamalar konusunda, aşağıdaki dört esas alandaki ilkelere bağlı kalacaklarına söz vermişlerdir.

- İnsan Hakları
- Çalışma standartları

- Çevre

- Yolsuzlukla mücadele

BM’in Global Compact’e uyulması zorunlu bir araç değildir. Hedef, kurumların kamusal hesap verme zorunluluğuna ve menfaatlerine dayanarak, herhangi bir güce veya ölcümlemeye başvurmadan, BM’ce konulan ilkelerin gerçekleştirilmesidir.

Hükümetler

Kurumsal sorumluluk kavramı işletmeler bünyesinde geliştiriliyor ve çoğu zaman hükümetlerle ilgisi olmayan örgütlerce teşvik ediliyorsa da ulusal hükümetlerin üstleneceği büyük bir rol vardır. Referans çerçevelerini çizebilirler, gerekli tedbirlerin alınmasını veya dialoğun geliştirilmesini teşvik edebilirler ama, en önemlisi kanun gücünü kullanarak tedbir alınmasını zorunlu kılabilirler. Hükümetler vergi aracını “yeşil” uygulamaları teşvik için kullanabilir, asgari ücret tepsit edebilir ve çalışma saatlerine sınırlama getirebilirler. Birçok ülkede yakıtların sebep olduğu emisyonlar için sınırlamalar getirilmiştir.

Birçok işletme sahibi veya yöneticisinin iddiasına göre cezalar yerine hükümetçe tanınmış olan teşvikler bilhassa “yeşil”e ilişkin konularda etik davranışları cesaretlendirmektedir.

Aile işletmeleri ne yapıyor

Aile işletmeleri”Dünya’nın iktisadi işletme makineleridir”. İlgi her ne kadar çoğunlukla çok uluslu şirketler ile uygulamalarının ne kadar etik olduğu üzerine odaklanıyorsa da aile şirketlerinin de ayni etik değerlere uyması beklenmektedir.

Ancak çok uluslu şirket ile aile şirketi arasında büyüklük ve yapı olarak önemli fark vardır. Daha etik davranış biçimini uygulamaya koyarken aile şirketinin çok uluslu şirkete kıyasla dezavantajlı durumdadır, çünkü, aile şirketlerinin imkanlarının daha kısıtlı olması yanında deneyim eksikleri ve çalıştıkları işkolunda etik değerler konusundaki uygulamalır geliştirecek bir önderden yoksundur.

Ama, herşeye rağmen bazı aile işletmeleri en üst düzeyde etik standartlara riayet etmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı aile işletmelerinin karşılaştığı en büyük mücadele davetidir ve küresel çapta bu konuda en büyük etkiyi sağlayacak kuruluşlar aile işletmeleridir.