article banner
Makaleler

Bağımsız denetim limitleri düşürüldü

Bağımsız denetim limitleri düşürüldü.

01 Şubat 2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Karar'da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar yeniden belirlenmiştir. 
Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre yeni kriterler aşağıdaki gibidir.

 • Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 200 ve üstü

Bakanlar Kurulu Kararı 01 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 01 Şubat 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan,

 • Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.
 • Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.
 • Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.
  Yukarıdaki hükümlerden hareketle, bağımsız denetime 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle girilip girilmediğinin tespitinde;
 • Finansal tablolar açısından 2013 ve 2014 finansal tabloları,
 • Çalışan sayısı bakımından ise 2013 ve 2014 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.
 • Bu kapsama giren şirketler 2015 yılında yapacakları genel kurulda bu kriterlere uymaları durumunda denetçi ataması için karar almaları gerekmektedir. Aldıkları bu karara istinaden 2016 yılında Kamu Gözetim Kurumu’na verecekleri bağımsız denetim raporu 2014 ve 2015 yılını kapsamış olacaktır.