article banner
Makaleler

Bağımsız denetim limitleri yeniden belirlendi

26.05.2018 tarih 30432 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 26.05.2018 tarihli 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi olma şartlarında değişiklik yapılmış olup konuya ilişkin olarak daha önce yayınlanan 19.12.2012 tarih 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu doğrultuda 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Bağımsız Denetime Tabi olma şartları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

 • Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler.
 • Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler;

1. Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler;

 • Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.
 • Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.
 • Çalışan sayısı 50 kişi

2. Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler;

Sermayesinin en az yüzde 25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına ait olan şirketler, günlük olarak gazete yayımlayan şirketler, çağrı merkezleri şirketleri hariç olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemesine tabi şirketler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans ya da yetki belgesi alan şirketler ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) iştirakleri ile TMSF tarafından yönetimi devralınan şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde 50'si belediyelere ait olan şirketler için;

 • Aktif toplamı 30 Milyon Türk Lirası.
 • Yıllık net satış hasılatı 40 Milyon Türk Lirası.
 • Çalışan sayısı 125 kişi.

3. (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler;

 • Aktif toplamı 35 Milyon Türk Lirası.
 • Yıllık net satış hasılatı 70 Milyon Türk Lirası.
 • Çalışan sayısı 175 kişi

Bağımsız Denetim Kapsam Dışında Tutulan Şirketler

 • Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler.
 • Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine ,kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler.

Uygulamaya İlişkin Esaslar

Belirlenen eşik değerlerden en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirket, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır. Bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerin altında kalırsa kapsamdan çıkacak. Bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerin % 20 veya daha fazla oranda altında kalınması halinde de müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamında olmayacaktır.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından son iki yıldaki ortalama çalışan sayısı esas alınacaktır. Şirketler, bu süreçte bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte değerlendirilecektir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 2018/11597

Saygılarımızla,