article banner
Makaleler

6552 sayılı Torba Yasa vergi borçlarını yeniden yapılandırdı

6552 Sayılı Torba Yasa'ya Göre Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

6552 sayılı(Torba Yasa) Kanunun 73 üncü maddesinde, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Bu madde hükümlerine göre, bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın; 

  • Maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, 
  • “Kesinleşmiş alacak” olması, 
  • Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması (Maddenin on altıncı fıkrası kapsamında olan alacaklar için vadesi 30/4/2014 tarihi ve öncesi olan), şarttır. 

Buna göre, bir alacağın 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için bu üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir.

Kapsama giren vergiler şu şekildedir;

  • 30 Nisan 2014 tarihine kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, gelir (stopaj), kurumlar (stopaj), damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
  • 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden yıllık harçlar, motorlu taşıtlar vergisi vb. alacaklar ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

Kanun kapsamına girmektedir.

Kanun Kapsamında Tahsil Edilecek ve Silinecek Vergi ve Cezaları tablo ile özetlemek gerekirse şu şekilde olacaktır:

Dönem

Tahsil Edilecek Tutar

Silinecek Tutar

Tahsil Edil.Yİ-ÜFE

Vergi Aslı

% 100

0

Tamamı

Asla Bağlı Vergi Ziyaı Cezası

% 100

0

Tamamı

Asla Bağlı Olmayan Vergi Ziyaı Cezası

% 50

% 50

Tamamı

Asla Bağlı Olmayan Özel Usulsüzlük Cezası

% 50

% 50

Tamamı

Gecikme Faizi

0

% 100

Tamamı

Gecikme Zammı

0

% 100

Tamamı

Geçici Vergi Gecikme Faizi

0

% 100

Tamamı

Geçici Vergi Gecikme Zammı

0

% 100

Tamamı

Ödeme Süresi;  6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında başvuru ve ödemeye ilişkin hükümler yer almaktadır.
Bu çerçevede; Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine, belediyelere ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine borçlu bulunanların Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri halinde, 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Maddenin sekizinci fıkrası hükmü ile azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte maddenin dokuzuncu fıkrası ile 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri getirilmiştir.

Taksit Süreleri ve Borçların Hesaplanmasını tablo ile özetlemek gerekirse şu şekilde olacaktır:

Taksit Sayısı

Ödeme Süresi(Ay)

Borç Katsayısı

6

12

1,05

9

18

1,07

12

24

10,10

18

36

1,15

 

 

 

Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayacaktır.

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin on dördüncü fıkrasının (a) bendinde, 120 Türk lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları belli tutarın altında kalan idari para cezalarının, (b) bendinde ise 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçileceği düzenlenmiş bulunmaktadır.