banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesindeki Bazı Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında

01.05.2024 tarih ve 32533 no.lu Resmî Gazetede yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranları artırılmıştır. 

Böylece, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan 

  • 0-6 ay vadeli mevduat faiz kazancında stopaj %7,5, (önceki %5)
  • 6-12 ay vadeli mevduatta stopaj %5, (önceki %3)
  • 1 yıldan uzun vadeli mevduatta stopaj %2,5, (önceki %0)
  • Kazancı istisna olan bazı fonlardaki (önceki %0) stopaj %7,5’a yükseltilmiştir.

Yayımlanan Karar ile stopaj oranlarının yer aldığı 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1. Geçici Madde 2: 31.07.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.07.2024 tarihleri arasında açılan ve vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, 1’nci maddenin birinci fırkasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

a. (2) Mevduat faizlerinden;

i. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplara %7,5

ii. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %5

iii. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %7,5

iv. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

b. (3) Katılım Bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında;

i. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplara %7,5

ii. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplara %5

iii. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5

iv. Kur Korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinde katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarına %0

v. Altın Cinsinden katılım fonu hesaplarında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarına %0

2. Aynı kararın Geçici 3’ncü maddesinin;

a. Birinci fıkrasında belirtilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak olan stopaj oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

i. Vadesi 6 aya kadar (6 ay kadar) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5

ii. Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5

iii. Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5

iv. 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5

v. 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5

vi. 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %2,5

b. İkinci fıkrasında yer alan “30.04.2024” ibaresi “31.07.2024” şeklinde, “%0” ibaresi “%7,5” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, 23.12.2020 tarihinden 31.07.2024 tarihine kadar iktisap edilecek fonların  kazançlarına ilişkin stopaj oranları aşağıdaki gibi olmuştur:

i. Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %10,

ii. Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç olmak üzere, yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %7,5

3. Aynı Kararın Geçici 4’ncü maddesinde yer alan “30.04.2024” ibaresi “31.07.2024” şeklinde değiştirilmiştir.

4. Aynı Kararın Geçici 5’nci maddesinde yer alan “30.04.2024” ibaresi “31.07.2024”, “%5” ibaresi “%7,5” olarak değiştirilmiştir.

5. Bu karar yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe  girmiştir.

 

Cumhurbaşkanı Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240501-1.pdf

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala