banner image
Basılı Bültenler

En Fazla Vergi Tahakkuk Eden Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Açıklanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesi Hakkında

25.05.2024 tarih ve 32556 no.lu Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No:561) ile beraber en fazla tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Türkiye genelinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 100 mükellefe kadar olanların ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı ve mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık bilgilerini içerecek şekilde EK-1 ve EK-2’de yer alan listeler ile yapılacaktır. Ayrıca her ilin kendi içerisinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 100 mükellefe kadar olanların ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı bilgilerini içerecek şekilde EK-3 ve EK-4’te yer alan listeler ile açıklama yapılacaktır.

Listelerde 100 mükellefe kadar Türkiye genelinde ve her ilin kendi içerisinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefi yer alacaktır.

Türkiye genelinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 100mükellefe kadar olanların yer aldığı listeler (bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler hariç) Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Temmuz ayı sonuna kadar, her ilin kendi içerisinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 100 mükellefe kadar olanların yer aldığı listeler(bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler hariç) ise mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından Ağustos ayı sonuna kadar hazırlanacaktır.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240525-29.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240525-29-1.pdf

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala