banner image
Basılı Bültenler

Emlak Vergisine Esas Olan Vergi Değerleri İçin 2024 Güncellemesi

30 Aralık 2023 Tarihli 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayınlanan 84 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılına ait emlak vergi değerleri ile 2024 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri ve 2024 yılında uygulanacak olan değerli konut vergisi matrahına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Emlak Vergisi Değerlerinin Tespiti 

  • 2023 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2024 yılına ait emlak vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%58,46/2=) %29,23 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
  • 2024 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerleri ise 2021 yılında takdir edilerek 2022 yılında uygulanan asgari arsa ve arazi metrekare birim değerler ile 2022 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%122,93/2=) %61,46 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2023 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%58,46/2=) %29,23 nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır.

Söz konusu Tebliğ 30.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak 1.1.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

84 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-9.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala