banner image
Basılı Bültenler

Damga Vergisi Kanununda Yer Alan Oran ve Tutarlar İçin 2024 Güncellemesi

30.12.2023 tarihli 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 68 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır güncellenerek 17.006.516,30 TL olmuştur.

Aynı Tebliğ ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı maktu tutarlar da 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Bunların başlıcaları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmuştur.

KONU

2024 TUTAR

(1) Sayılı Tablo Bölümü

Temliknameler, Sulhnameler

467,20 TL

I-B/1,2

Turizm İşletmeleri ile Seyahat Acenteleri Arasında Düzenlenen Kontenjan Sözleşmeleri

2.628,50 TL

I-B/3

Resmi Dairelere ve Bankalara İbraz Edilen Bilançolar

360,10 TL

III-2/ba

Resmi Dairelere ve Bankalara İbraz Edilen Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özetleri

171,90 TL

III-2/bb, bc

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

467,20 TL

IV-2/ba

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

 

624,10 TL

 

IV-2/bb

KDV Beyannameleri, Muhtasar Beyannameleri ve Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri Hariç) 

308,30 TL

IV-2/bc, bd, be

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 

624,10 TL

IV-2/c

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

228,80 TL

IV-2/d

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

228,80 TL

IV-2/e

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Birleşik)

365,50 TL

IV-2/f

Söz konusu Tebliğ, 30.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

68 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-8.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı  

Makale metnini kopyala