banner image
Basılı Bültenler

2024 Yılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketler İçin Hadler Yeniden Belirlenmiştir

30 Kasım 2022 tarihli 6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” ile bağımsız denetime tabi olmanın, Sermaye Piyasası Araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka açık sayılan şirketler ve (II) numaralı listede belirlenen şirketlere ilişkin ölçütler belirlenmiş olup, 05 Aralık 2022 tarihli “2023 Yılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketler İçin Hadler Yeniden Belirlenmiştir” başlıklı Bültenimiz ile duyurulmuştu.

Bilindiği üzere, hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağına ilişkin hadler ilk kez 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve bu hadler 2014, 2015, 2016, 2018 ve 2022 yıllarında yeniden belirlenmiştir.

Bu defa, 06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile değişen hadler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1.      (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler:

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. Aşağıda belirtilen üç hadden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olup, değişen hadlere aşağıda yer verilmiştir.

Had Eski Hali - 6434 sayılı CB Kararı Yeni Hali - 8313 Sayılı CB Kararı
Aktif Toplamı 75 Milyon Türk Lirası 150 Milyon Türk Lirası
Yıllık Net Satış Hasılatı 150 Milyon Türk Lirası 300 Milyon Türk Lirası
Çalışan Sayısı 150 Kişi 150 Kişi


2.      Aynı Kararın 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ekli (I) sayılı liste” ibaresi “Ekli (I) sayılı listenin 1 ila 8 inci sırası” şeklinde, (b) bendinde yar alan “5(b)” ibaresi “3 üncü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bentte yer alan “diğer kamu kurum ve kuruluşlarına” ibaresinde sonra gelmek üzere “doğrudan ve dolaylı olarak” ibaresi eklenmiştir.

3.      Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin 6 ncı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı listeye Cumhurbaşkanlığı Kararında belirtildiği şekliyle eklenmiştir.

4.      Aynı Karara ekli (II) sayılı liste Cumhurbaşkanlığı Kararı ekindeki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Karar, şirketlerin 01/01/2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240406-6.pdf

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala