banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan ve 1 Ocak 2023 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar 544 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Belirlenmiştir

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de, 544 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

Vergi Usul Kanunu’nun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355, 370, Ek-1 ve Ek-11 inci maddelerinde yer alıp 2022 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2022 yılı için %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir. Buna göre;

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 yılında uygulanacak olan;

- Usulsüzlük cezaları (VUK 352),

- Özel usulsüzlük cezaları (VUK 353),

- Özel usulsüzlük cezaları (VUK mükerrer 355),

- Bilanço esasına göre defter tutma hadleri (VUK 177),

- Fatura düzenleme sınırı (VUK 232),

- Doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır (VUK 313)

Bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve aşağıdaki şekilde duyurulmuştur.

1. Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 352)

Mükellef grupları

Birinci derece usulsüzlükler için (TL)

İkinci derece usulsüzlükler için (TL)

Sermaye şirketleri

700,00

370,00

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

420,00

210,00

İkinci sınıf tüccarlar

210,00

95,00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

95,00

55,00

Kazancı basit usulde tespit edilenler

55,00

26,00

Gelir vergisinden muaf esnaf

26,00

15,00

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda mükellefin dönem vergi matrahının re’ sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

2. Özel Usulsüzlük Fiilleri ve Cezaları (VUK Md. 353)

Özel usulsüzlük fiilleri

Ceza tutarı (TL)

1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi halinde, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

2.200

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

1.100.000

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken bu belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi

2.200

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

110.000

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1.100.000

3.  Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kaydedilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması

1.100

4.    Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

26.000

5.   Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

1.300

6.   Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

4.200

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

840.000

7.  4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

5.500

8.  Vergi Usul Kanunu’nun 127 inci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

4.200

9. Tasdik Raporu İbraz Şartı Getirilen Mükellef adına,

Alt sınır

Üst Sınır

 

150.000

1.500.000

Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 232 inci maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara 2 nci sırada yer alan cezanın beşte biri kadar (440 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

3. Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Mükerrer Md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz ödevlerine uymayanlar ile elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlar için)

Mükellefiyet türü

Ceza tutarı (TL)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

7.500 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.700 TL

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında

1.900 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıdaki cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın %5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 5.500.000 TL'yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası ise bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanmaktadır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

4. Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Mükerrer Md. 355)

(VUK’un 107/A maddesiyle getirilen zorunluluklara (elektronik tebligat) uymayanlar için)

 Mükellefiyet türü

Ceza tutarı (TL)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı

4.400 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler

2.200 TL

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar

1.180 TL

5. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Md. 177)

Yıllık alış tutarı

890.000 TL

Yıllık satış tutarı

1.270.000 TL

Yıllık gayrisafi iş hasılatı

440.000 TL

İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı

890.000 TL

6. Fatura Düzenleme Sınırı (VUK Md. 232)

Fatura düzenleme sınırı

4.400 TL

7. Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır (VUK Md. 313)

Amortisman uygulaması sınırı

4.400 TL

Söz konusu Tebliğ ve ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

544 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Eki

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala