banner image
Basılı Bültenler

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ile İstisna Tutarları Yayımlanmıştır

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 54 Seri Numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile istisna ve matrah dilimleri 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Tebliğ’e göre istisna tutarları;

- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.015.747 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2.032.742 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 23.387 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14 Mart 2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 23.387 TL olarak dikkate alınacaktır.

Vergi tarifesi matrah dilimleri

Veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset intikal vergisi oranları aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır:

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                          1.100.000 TL için

1

10

Sonra gelen         2.600.000 TL için

3

15

Sonra gelen         5.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen       10.900.000 TL için

7

25

Matrahın           20.100.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:54)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala