banner image
Basılı Bültenler

T.C. Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliğ’ine göre; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e göre; geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında faiz oranı olarak yıllık yüzde 10,75 oranının alınması gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre alacak veya borçlar esas itibariyle mukayyet değer ile değerlenmektedir. Ancak vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların değerlemesinde, banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki mükellefler, isterlerse reeskont uygulayarak alacak ve borçlarını değerleme günündeki ıskonto edilmiş değerlerine göre değerleyebilmektedirler.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 285 inci maddesine göre; vadesi gelmemiş alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler vadesi gelmemiş borç senetlerini de aynı işleme tabi tutmakla yükümlüdürler.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri alacak ve borçlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi ıskonto haddi ve muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle değerleme gününün kıymetine irca etmek zorundadırlar.

Senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın resmi ıskonto hadlerinin uygulanması yasal bir zorunluluktur.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala