banner image
Basılı Bültenler

Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisselerini İktisabında Tevkifat Oranı Yüzde Sıfır Olarak Belirlenmiştir

14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6791 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda, dağıtılmış kâr payı sayılan bu tutarlar üzerinden uygulanan stopaj oranı %15’ten %0’a indirilmiştir.

2020/91 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7256 Sayılı Kanun'un 17 nci maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesine eklenen fıkra uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları; 

  • Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
  • İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,
  • İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılacağı ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca aynı maddede, tevkif edilen vergilerin herhangi bir vergiden mahsup edilemeyeceği düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanına tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte,  bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetki verilmiştir.

6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“193 sayı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapır.”

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda,6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan düzenleme uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık payları iktisap etmeleri durumunda, dağılmış kâr payı sayılan bu tutarlar üzerinden uygulanan stopaj oranı %15’ten %0’a indirilmiştir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

193 Sayı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayı Bakanlar Kurulu Kararın Eki Kararda Değiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayı: 6791)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala