banner image
Basılı Bültenler

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Belirlenmiştir

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının(ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan Türk Lirası cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın yüzde 50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştı.

Hatırlanacağı üzere,1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde ise söz konusu indirim uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından en son açıklanan %13,47 (yüzde on üç virgül kırk yedi) oranı dikkate alınacaktır.

Söz konusu oranlara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/K24NEG9DQ1s%3D/tr

Saygılarımla

Makale metnini kopyala