banner image
Basılı Bültenler

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden İade Sınırı ve İmalat Sanayine Yönelik Makine Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulama Süresinin 31.12.2024 tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin 44 Seri No.lu KDV Tebliği Yayınlanmıştır

30 Aralık 2022 tarih ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 44 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği ile;

  • 30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede sanayi sicil belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerinin münhasıran imalat sanayiindeki kullanımlarına yönelik istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizat teslimlerine ilişkin uygulama süresinin 31.12.2024 tarihine kadar uzatılması ve

 

  • İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmının 2023 yılı için 57.300 TL olarak belirlenmesi

Yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bu Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:44)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala