banner image
Basılı Bültenler

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Ödenen KDV’nin İndirim Hakkı Kaldırıldı

24 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, yerli üretimin korunması amacıyla ticaret politikaları önlemleri kapsamında yer alan ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri, dampinge karşı vergi gibi uygulamalar nedeniyle ithalatta ödenen katma değer vergisinin mükellefler tarafından hesaplanan katma değer vergisinden indirim hakkı kaldırılmıştır. Karar, 24 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

  • İthalatta gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır. Bu değişiklikle gözetim uygulamasına tabi tutulan malların beyan edilen değerlerinin doğruluğu ve tevsik edilebilirliği, önemli hale gelmiştir.
  • Ayrıca, ithalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler ile dampinge karşı uygulanan vergi ve telafi edici vergiler nedeniyle doğan ve ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı da kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231124-2.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala