banner image
Basılı Bültenler

Elektrik Motorlu Taşıt Üretenler İçin Yatırıma Katkı Tutarının Kullanımına İlişkin 22 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

07 Nisan 2023 Tarihli ve 32156 Sayılı Resmî Gazete’de elektrik motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımına ilişkin açıklamaların yer aldığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ kapsamına aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır,

1-      Yatırım teşvik belgelerine ilişkin kısmi tamamlama işlemi yapılması durumunda endeksleme uygulaması;

1 Seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “32.2.11. Yatırıma katkı tutarında endeksleme” başlıklı bölümünün sonuna eklenen paragraflar ile; kısmi tamamlama işlemi yapılabilen yatırımlarda yatırıma katkı tutarının kısmi tamamlama işleminin yapıldığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı, kısmi tamamlanan bölüme ilişkin yatırıma katkı tutarıyla sınırlı olmak üzere kısmi tamamlamanın yapıldığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınabilmesine imkan tanınmaktadır.

2-      Elektrik motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımı

1 Seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “32.2.11. Yatırıma katkı tutarında endeksleme” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “32.2.12. Elektrik motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımı” aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

Eklenen bölüm kapsamında;

  • Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının, özel tüketim vergilerine mahsuben kullandırılmasına,
  • Mahsuben veya nakden iade için gerekli belgelere,
  • İade işlemi için yapılması gerekenlere

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Bahsi geçen yatırıma katkı tutarının bu kapsamda kullanılması için yatırımların;

gerekmektedir. Bu yatırımlar dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarının, sadece elektrikli taşıtların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin (ÖTV), takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılması mümkündür.

Söz konusu Tebliğ ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 12 nci maddesi kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının % 56,50’ini veya öngörülen bu tutarın aşılmaması kaydıyla azami 960.000 adet taşıt satışı için ödenen özel tüketim vergisi tutarını geçmemesi öngörülmüştür.

İade Talebi İçin Gerekli Belgeler

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan “sadece elektrik motorlu olanlar” kapsamında olan ve yurt içinde imal edilen taşıtlar için iade talebi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi üzerinden kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429) ekinde yer alan standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda ve takvim yılının üçer aylık dönemlerini takip eden bir ay içerisinde yapılabilecektir.

İade taleplerinde, standart iade talep dilekçesi ekine aşağıdaki belgeler eklenecektir:

  • İade talep eden imalatçının sanayi sicil belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilecek olup, belgenin vize edilmesi veya yenilenmesi halinde yeni belge ibraz edilir.)
  • Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği (Bu belgenin revize edilmediği sürece bir defaya mahsus olmak üzere verilmesi yeterlidir.)
  • İade hakkı doğuran taşıtların şasi numarası bilgilerini de içeren faturaların listesi,
  • Yatırıma katkı tutarının toplamı, önceki dönemlerde yararlanılan katkı tutarı, kalan yatırıma katkı tutarı, endekslenen yatırıma katkı tutarı, önceki dönemlerde iadeye konu olan ÖTV tutarı ve araç sayısı, ilgili dönemde yararlanılacak ÖTV iade tutarı bilgilerini içeren tablo,
  • YMM Raporuna istinaden yerine getirilecek taleplerde YMM Raporu,

İade Talebinin Yerine Getirilmesi;

Mükelleflerin iade talepleri, yukarıda bahsi geçen belgeler tamamlanmadığı sürece dikkate alınmayacak olup bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine, yurt içinde imal edilen taşıtlar için iadesi talep edilen özel tüketim vergisinin, mükellefi tarafından ödenip ödenmediği ilgili vergi dairesi tarafından sistem üzerinden kontrol edilecektir.

Bir eksiklik bulunmaması durumunda iade mükellefin talebine göre, YMM Raporu veya Vergi İnceleme Raporu’na istinaden yerine getirilecektir.

Ayrıca, mükellefe mahsuben veya nakden yapılan iade tutarları, mükellef tarafından kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınacağından, bu tutarların, geçici ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde yer alan "Diğer İndirim ve İstisnalar" satırında gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirilmesi mümkündür.

Yatırıma katkı tutarının mahsuben veya nakden iade alınarak kullanılan bölümü için ayrıca indirimli kurumlar vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu açıklamalara ilişkin detaylı örneklere ve Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala