banner image
Basılı Bültenler

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Telifi

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 5 Temmuz 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Söz konusu Teklif, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 15 maddeden oluşmakta olup, kanun teklifi ile vergi kanunlarında yapılması öngörülen düzenlemelerin özetine aşağıda yer verilmiştir.

1- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi:

Bu Kanun Teklifi’nin 1 inci maddesiyle, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci, 6 ncı ve geçici 8 inci maddelerinde yer alan;

  • ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler
  • (II) sayılı tarifede yazılı motorlu kara taşıtları (Minibüs, Panel van, Otobüs, Kamyonet gibi),
  • (IV) sayılı tarifede bulunan Uçak ve helikopterler

ve bu Kanun’un yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörülmektedir.

Ek verginin, ilk taksiti kanunun yayımlandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar, ikinci taksiti de Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Düzenleme sonrasında yeni tescil edilecek taşıtlar için ilave ek vergi peşin tahsil edilecektir.

2- Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Satışına Uygulanan İstisnaların Kaldırılması:

Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-(e) bendi uyarınca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

Sirkülerimize konu Kanun Teklifi’nin 4’üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenilecek geçici 43’üncü madde ile; değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmaz satışlarında uygulanan KDV istisnası hükmünün eskiden olduğu gibi aynen uygulanmasına imkân sağlanırken, kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren aktife girecek taşınmazlarda bu istisna tamamen kaldırılıyor.

Öngörülen düzenleme sadece taşınmaz satışına yönelik yapıldığından, iştirak hisse satışlarındaki KDV istisna uygulaması aynen devam edecektir.

3- Cumhurbaşkanı’nın Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarlarını Belirleme Yetkisinin Artırılması:

Hatırlanacağı üzere2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesine istinaden tahsil edilen geri kazanım katılım payı (GEKAP) yıllar itibariyle yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

Cumhurbaşkanının halen yeniden değerleme oranında artan tutarları yarısına kadar artırma yetkisi bulunuyor. Torba yasa teklifi ile Cumhurbaşkanına yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle artan tutarları iki katına kadar artırma yetkisi verilmektedir.

4- Kurumlar Vergisi Oranının Kalıcı Olarak Yükseltilmesi:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun kurumlar vergisi oranını düzenleyen 32 nci maddede yapılan değişikliklerle; kurumlar vergisinde uygulanan genel oran %20’den %25’e, banka ve finans kurumları için %25 olan oran ise %30’a çıkarılacaktır.

Kurumlar vergisi oranlarına ilişkin bu değişiklikler, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

5- Kurumların Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların “Kısmi Bölünme” Yoluyla Devri Uygulamasına Son Verilmesi:

Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinde yer alan “Kısmi Bölünme” düzenlemesinde, taşınmazların da kısmi bölünmeye konu edilebileceği hükmü yer almaktadır. 

Yapılan ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilen söz konusu düzenleme ile, madde metninden “taşınmaz” ibaresi çıkarılmak suretiyle, taşınmazlar kısmi bölünme kapsamı dışına çıkarılacak.

6- İhracatçı Kurumlar İçin Uygulanan 1 Puan İndiriminin 5 Puana Yükseltilmesi:

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanmakta olan 1 puan indirim, 5 puana çıkarılıyor.

Bahsi geçen değişiklik, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

7- Cumhurbaşkanı’nın ÖTV  Artırım Yetkisinin Genişletilmesi:

Söz konusu Kanun Teklifi’nin 6 ncı maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun şekilde vergilenmesi ve günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Cumhurbaşkanına tanınan yetki değiştiriliyor.

Ayrıca Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için maktu vergi tutarlarının enflasyondan etkilenmemesi amacıyla bu tutarların her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksindeki son altı ayda meydana gelen değişim oranında güncellenebilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmaktadır.

Söz konusu Kanun Teklifine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Saygılarımızla

 

Makale metnini kopyala