banner image
Basılı Bültenler

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

28 Temmuz 2023 tarihli ve 32262 Sayılı Resmî Gazete ’de  "7456 sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No:1)" yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ ile ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

2023/57 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7456 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesi ile, 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması düzenlenmişti.

Söz konusu Tebliğ ile ek motorlu taşıtlar vergisi düzenlemesine ilişkin açıklamalardan öne çıkan hususların özetine aşağıda yer verilmiştir:

1)      VERGİNİN MÜKELLEFİ:

Bilindiği üzere Ek motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi, 7456 sayılı Kanun’un yayımlandığı 15 Temmuz 2023 tarihinde motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar ile bu Kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Ayrıca, ilgili Kanun’un yayımı tarihinde ilgili vergi dairesinde motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar ek motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi olacak olup, 15 Temmuz 2023 tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devir yapılmak suretiyle başka bir kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, ek motorlu taşıtlar vergisinin mükellefini değiştirmeyecektir. 

2)      TAHAKKUK VE ÖDEME:

15 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilere ilgili vergi dairesi tarafından, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin tamamı kadar ek motorlu taşıt vergisi tahakkuk edecektir. Tahakkuk eden ek motorlu taşıt vergisi iki eşit taksitte olmak üzere, birinci taksiti Ağustos ayı sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar ödenecektir. 

Söz konusu Tebliğ’in 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına göre, 2023 yılının son altı aylık dönemi içerisinde ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlara tahakkuk ettirilen yıllık motorlu taşıtlar vergisi ikinci altı aylık döneme ilişkin olduğundan, bu taşıtların ek motorlu taşıtlar vergisi de, altı aylık döneme isabet eden motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak ve bu taşıtlara tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir.

Sirkülerimize konu olan Tebliğ’in 7 inci maddesinin 2 nci fıkrasının a bendine göre, taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek motorlu taşıtlar vergisinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar ek motorlu taşıtlar vergisi için de geçerlidir.

İlaveten 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki taşıtlara ilişkin istisnalar hakkında Tebliğ’de açıklanmış olup söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

7456 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala