banner image
Basılı Bültenler

Bazı Menkul Sermaye İratlarında Düşük Oranlı Stopaj Uygulaması Uzatılmıştır

28.12.2023 tarihinde yayınlanan 8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranlarını düzenleyen Kararnamede (2006/10731) değişiklikler yapılmıştır.

 • Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları (30 Nisan 2023 tarihine kadar açılacak veya yenilenecek hesaplar için)
  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken oran uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  • Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile döviz tevdiat ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarda %0.
  • Altın cinsinden hesaplardan dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarda %0.
 • Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları (23/12/2020 ile 30/04/2024 tarihi arasında iktisap edilen tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için)
  • Vadesi 6 aya kadar olanlara sağlanan gelirlerden %5,
  • Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %3,
  • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
  • 6 aydan elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
  • 1 yıldan az elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
  • 1 yıldan fazla elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.
 • Yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oranları
  • 12.2023 ile 30.04.2023 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ‘’döviz’’ ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, %0 oranında tevkifat uygulanır.
 • İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı
  • 12.2023 ile 30.04.2023 tarihleri arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, %5 oranında tevkifat uygulanır.

Söz konusu Karar 28.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-16.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala