banner image
Basılı Bültenler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır

25 Mart 2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmî Gazete’de 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulamasına yönelik “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ kapsamında aşağıdaki konulara ilişkin detaylı açıklamalara ve uygulama örneklerine yer verilmiştir.

1. Kanun Kapsamına giren alacaklara ilişkin olarak,

 • Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları,
 • İl Özel İdarelerince takip edilen amme alacakları,
 • Belediyelerce takip edilen alacaklar,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından takip edilen alacaklar,

2. Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak;

 • Başvuru süresi ve şekli,
 • Alacak tutarının tespiti,
 • Yurtiçi ÜFE tutarları ve hesaplama süreleri,
 • Ödeme süresi ve şekli,
 • Yapılandırma hükümlerinden yararlanmanın diğer şartları,
 • Uzlaşma hükümleri göre kesinleşen alacaklar,
 • Vergi Usul Kanunu 376 ncı (cezalarda indirim) maddesinden yararlandırılarak ödenecek alacaklar,
 • Vergi Usul Kanunu 370 ncı (izaha davet) maddesi kapsamında beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacaklar,
 • Vergi Usul Kanunu 371 nci (pişmanlık ve ıslah) maddesi hükümlerine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacaklar,
 • Vergi Usul Kanunu 379 ncu (kanun yolundan vazgeçme) maddesinden yararlandırılarak ödenecek alacaklar,
 • Vergi Usul Kanunu uyarınca ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olarak dava açılmaksızın kesinleşen alacaklar,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları kısmen veya tamamen ödenmiş olan veriler ile bunlara ait gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • Sadece vergi aslına bağlı vergi cezası ve  bunlara ilişkin gecikme zammından ibaret olan alacaklar,
 • Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları,
 • İştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları,
 • İhtirazi kayıtla beyan edilen vergiler,
 • Motorlu taşıtlara ilişkin yapılacak işlemler,
 • Kapsama giren idari para cezaları,
 • 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu kapsamında takip edilen diğer alacaklar,
 • Tecilli alacaklar,
 • 7256 sayıla Kanuna ve 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesine yapılandırılmış olan ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödemeleri devam eden alacaklar,
 • Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararına göre kesinleştiği halde ödeme süresi belirlenmemiş alacaklar,
 • Belediyeler ve Su ve Kanalizasyon İdarelerince takip edilen alacaklar,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından takip edilen alacaklar,
 • Yapılandırılan alacakların ödeme süresi ve şekli,
 • Taksitli ödemelerde katsayı uygulamaları ve peşin ödemelerde uygulanacak indirim,

3. Kesinleşmemiş veya Dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin olarak;

 • Başvuru süresi ve şekli,
 • Kanun kapsamındaki alacaklar,
 • Alacak tutarının tespiti,
 • Ödeme  süresi ve şekli,
 • Yapılandırma hükümlerinden yararlanmanın diğer şartları,

4. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler ile pişmanlıkla ya da izaha   davet kapsamında veya kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin olarak,

 • Kanunun yayımı tarihinden önce başlandığı halde bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri,
 • Pişmanlıkla ya da izaha davet kapsamında veya kendiliğinden yapılan beyanlar,
 • Diğer ücret gelirleri,

5. Matrah ve vergi artırımına ilişkin olarak;

 • Matrah ve vergi artırımında bulunabilecek mükellefler,
 • Matrah ve vergi artırımından yararlanabilmek için yapılacak başvurunun süresi ve şekli,
 • Gelir ve Kurumlar Verisinde matrah artırımı ve uygulama örnekleri,
 • Gelir (stopaj) ve Kurumlar (stopaj) vergisinde artırım,
 • Katma Değer Vergisinde Matrah artırımı,
 • Matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümler,

6. İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin olarak;

 • İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması,
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin düzeltmeler,
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

7. Kanunun “Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar”a ilişkin 3   üncü maddesi ve “İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler”e ilişkin 4 üncü maddelerinden yararlananların vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması karşısındaki durumu,

8. Ortak hükümlere ilişkin olarak;

 • Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler,
 • Kanun hükümlerinin ihlali halinde alçakların takibi,
 • Mücbir sebep halinde Kanundan yararlanma,
 • Tahsilinden vazgeçilen alacaklar,

9. Diğer hususlar

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Saygılarımızla 

Makale metnini kopyala