banner image
Basılı Bültenler

Arge Vergi Teşviklerinden Yararlanan Firmaların Yatırım Zorunluluğuna İlişkin Hadler Arttırıldı

16 Aralık tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmaları ile Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin, yararlandıkları istisna/indirim tutarı ile ilişkili yatırım yükümlülüğünde 01/01/2024 tarihinden itibaren verilecek yıllık beyannamelerde uygulanmak üzere değişiklik yapılmıştır.

Bu Karar ile, 5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinin 14’üncü fıkrasında yer alan hadler aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(14) 1/1/2022 tarihinden itibaren 3’üncü madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 2.000.000 (eski tutar 1.000.000) Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde üçü (eski oran yüzde ikisi) pasifte geçici bir hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 100.000.000 (eski tutar 20.000.000) Türk lirası ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.”

Cumhurbaşkanı Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231216.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala