banner image
Basılı Bültenler

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı

23.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğiyle uygulanacak faiz oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Buna göre,

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %43,25,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %44,25, olarak dikkate alınacaktır.

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

  • Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,
  • Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto faiz oranlarının, uygulanması gerekmektedir.

Yeni oranlar 23.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

T.C. Merkez Bankası Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231223-12.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala