banner image
Basılı Bültenler

92 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Gereğince Harçlar Kanunu’nda Yer alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlenmiştir

30 Aralık 2021 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de, 92 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanun’una bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD doları = 18,77 Türk lirası olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir:

492 sayılı Kanun’a bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için

3,340

492 sayılı Kanun’a bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,620

492 sayılı Kanun’a bağlı (6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

0,480

492 sayılı Kanun’a bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,440

492 sayılı Kanun’a bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için

1,310

492 sayılı Kanun’a bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,000

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:92)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala