banner image
Basılı Bültenler

7782 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranda Değişiklik Yapılmıştır

14 Kasım 2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)yayımlanmıştır.

Söz konusu karar kapsamında aylık yüzde 2,50 olarak uygulanan gecikme zammı oranı aylık yüzde 3,50 olarak yeniden belirlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 112 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca uygulanan gecikme faizi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan pişmanlık zammı oranı da, gecikme zammı oranı ile ilişkili olduğundan aylık yüzde 3,50 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu oran, Karar’ın yayımı tarihinden itibaren geçerli olacak olup, Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

7782 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala