banner image
Basılı Bültenler

7456 Sayılı Yeni Torba Kanun Yürürlüğe Girmiştir

15 Temmuz 2023 tarihli ve 32249 Sayılı Resmî Gazete’de 7456 Sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 31 maddeden oluşmakta olup, kanunda yer alan vergisel düzenlemeler özet olarak aşağıda sunulmuştur.

1- Kurumlar Vergisi Oranına İlişkin Yapılan Düzenlemeler:

7456 sayılı Kanun’un 21 inci maddesi ile % 20 olan kurumlar vergisi oranı %25’e yükseltilmiştir. Söz konusu oranın; bankalar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için %30 olarak (önceki %25) şeklinde uygulanması yönünde düzenlenme yapılmıştır.

Ayrıca bahsi geçen madde ile ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının, 5 puan indirimli olarak uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen düzenleme, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzerekurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarınaözel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacak olup, söz konusu düzenleme kanunun yayım tarihi olan 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2- Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Satışına Uygulanan İstisnaların Kaldırılması:

Hatırlanacağı üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-(e) bendi uyarınca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı kurumlar vergisinden istisna idi.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-(r) bendi uyarınca da, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler katma değer vergisinden istisna idi.

Sirkülerimize konu Kanun’un 19 uncu maddesi ile kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerine yönelik kurumlar vergisi istisnası kaldırılmıştır. Aynı Kanun’un 22 nci maddesi 5520 sayılı Kurumalr Vergisi Kanununa eklenen Geçici 16 ncı madde kapsamında yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak satışlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-(e) bendinde yer alan istisna oranının (% 50),  %25 olarak uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Benzer şekilde 7456 sayılı Kanun’un 7 nci maddesi uyarınca, kurumların aktifinde yer alan ve en az 2 tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerdeki KDV istisnası kaldırılmıştır. Aynı Kanun’un 8 inci maddesi ile söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnasının geçerli olması düzenlenmiştir.

3- Kurumların Diğer Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Gelirlere Yönelik Sağlanan İstisnanın Kaldırılması:

7456 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesi ile kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisnanın kaldırılmıştır.

4- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi:

7456 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi ile, 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 3 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınacaktır.

Yapılan düzenleme uyarınca, 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi, birinci taksiti Ağustos ayı sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte; 15 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenecektir.

5- Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının 2 Katına Çıkarılabilmesine İlişkin Yeni Yetki:

Hatırlanacağı üzere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesine istinaden tahsil edilen geri kazanım katılım payı (GEKAP) yıllar itibariyle yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

Sirkülerimize konu olan 7456 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payları tutarlarının iki katına kadar artırılması veya yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

6- ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Maktu Vergi Tutarlarının Artırımına İlişkin Yeni    Yetki:

7456 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan malların vergi tutarlarını artırımına ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yetki değiştirilmektedir.

Yapılan değişiklik kapsamında, Cumhurbaşkanı (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katma kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

Ayrıca, (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere güncellenecektir.

7- Deprem Bölgesinde Bağışlanacak Konutların İnşası Dolayısıyla Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin KDV İstisnası (31/12/2024 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere):

Sirkülerimize konu olan 7456 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi ile deprem bölgesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler 7456 sayılı Kanun’un 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

7456 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala