banner image
Basılı Bültenler

67 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır

30 Aralık 2022 tarih ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 67 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 67 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur.

Söz konusu Tebliğ’e ve ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:67)

Tebliğ Eki (1 Sayılı Tablo)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala