banner image
Basılı Bültenler

322 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır

7420 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la getirilen; işverenler tarafından hizmet erbabına verilen yemek bedeline ilişkin istisna, yurt dışı inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinde istisna ile elektrik, doğalgaz ve benzeri ısınma giderleri karşılığı olarak çalışanlara yapılan ödemelerde gelir vergisi istisnasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamaların yer aldığı 322 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği, 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup, yapılan açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1. YEMEK BEDELİNE İLİŞKİN İSTİSNA:

2022/66 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere,193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretler” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca, hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna idi. İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı (1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli tutar) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması ise şart olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu Tebliğ ile ilgili tutar 110 TL olarak yeniden belirlenmiş olup Tebliğ’de yer alan açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1-A) İŞVERENLERCE HİZMET ERBABINA NAKİT OLARAK VERİLEN YEMEK BEDELİNDE İSTİSNA

Bilindiği üzere, 7420 sayılı Kanun ile, 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, işverenler tarafından hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştı.

322 Seri Numaralı Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 2 inci fıkrasına göre, hizmet erbabına nakit olarak ödenen yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için;

 • İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi,
 • Günlük yemek bedelinin 110 TL’yi aşmaması,
 • Fiilen çalışılan günlere ilişkin olması

gerekmektedir.

İlaveten nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemelerinin de bankalar aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işverenler tarafından hizmet erbabına nakit olarak verilen yemek bedelinin tamamınınistisna kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir. İstisna kapsamındaki yemek bedeli ödemeleri vergi matrahına dahil edilmeyecektir.

Ayrıca, işverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ödemelere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarda yer alan tutarın, istisnaya isabet eden kısmı damga vergisinden de istisnadır.

2) YURT DIŞI İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ İŞLERİ İLE TEKNİK HİZMETLERDE ÇALIŞAN HİZMET ERBABINA YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİNDE İSTİSNA:

Hatırlanacağı üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 7420 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ile eklenen (19) numaralı bentle, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmişti.

Söz konusu Tebliğ’in 6 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasında, hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için;

 • Hizmet erbabının, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışması,
 • Hizmetin hizmet erbabınca fiilen yurt dışında verilmesi,
 • Hizmet erbabına yapılacak ödemenin yurt dışı kazançlarından karşılanması,

gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerle ilgili olmak ve fiilen yurt dışında bulunarak hizmet verilmesi kaydı ile, yönetim, idare, muhasebe ve benzeri hizmetlerde çalışanların da söz konusu istisnadan faydalanabileceği, 322 Seri Numaralı Tebliğ’in 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilmiştir.

İlaveten, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına yurt dışı şube tarafından yapılan ücret ödemeleri tevkifata tabi tutulmayacak olup, gelir vergisinden istisna edilen bu gelirler için hizmet erbabı tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. 

3) ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE BENZERİ ISINMA GİDERLERİ KARŞILIĞI OLARAK ÇALIŞANLARA YAPILAN ÖDEMELERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:

2022/66 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, işverenler tarafından 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) çalışanlara mevcut ücretlerine ilave olarak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere toplam aylık tutarı 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna edilmişti.

Söz konusu Tebliğ’in 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, işverenler tarafından hizmet erbabına bu kapsamda yapılan ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu ödemelerin;

 • 9 Kasım 2022 tarihi ile 30 Haziran 2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılması,
 • Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması,
 • Aylık 1.000 Türk lirasını aşmaması,
 • Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması,

gerektiği belirtilmiştir.

Sirkülerimize konu olan 322 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile elektrik, doğalgaz ve benzeri ısınma giderleri karşılığı olarak çalışanlara yapılan ödemelerde gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup önemli görülen hususlara aşağıda yer verilmiştir:

 • İşverenler tarafından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere, 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren çalışanın mevcut ücretine ilave olarak aylık 1.000 TL tutarında yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktır.
 • İstisna, hizmet erbabının ücretine ilave olarak ödenen 000 Türk lirası ile sınırlı olup elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olsa dahi bu tutarın üzerinde bir ödeme yapılması halinde, aşan kısım ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.
 • Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan 1.000 Türk lirasına kadar olan ödemelerin hizmet erbabının mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekmekte olup mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Aynı şekilde, mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek bu istisnadan yararlanılması mümkün değildir.
 • İşverenler tarafından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ilave ödemelerin istisnaya konu edilebilmesi için hizmet erbabından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
 • Hizmet erbabının ücretine ilave olarak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ödeme, ücret bordrosunda gösterilecek, ancak bu ödemenin 1.000 Türk lirasına kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunduğundan gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.  Ancak bu kapsamda yapılan ödemelere ilişkin olarak damga vergisi istisnası bulunmamaktadır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

322 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala