banner image
Basılı Bültenler

31 Mart 2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı Mevduata Dönüştürülmesi Durumda Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisi İstinası Uygulanacaktır

25 Nisan 2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmî Gazete’de “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile birlikte, 31 Mart 2023 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2023 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri kazançların da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkân tanınmıştır.

Bilindiği üzere, 7407 sayılı Kanun’un 12 inci maddesi ile, kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik uyarınca, kurumlara 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıkları için de bahsedilen istisnadan yararlanabilme imkânı sağlanmıştı.

Yukarıda bahsi geçen düzenlemenin devamında ise Cumhurbaşkanının bu istisnayı 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkili olduğu hükmüne de yer verilmişti.

7165 sayılı Karar ile, Cumhurbaşkanı yukarıda bahsedilen yetkisini, kurumların 31 Mart 2023 tarihli bilançolarında yer alan yer alan yabancı paraları için kullanmıştır.

Buna göre, 31 Mart 2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2023 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların, bu hesaplardan elde ettikleri dönem sonu değerlenmesinden kaynaklı kazançlar da dâhil olmak üzere bu hesaplardan elde ettikleri faiz ve kâr payları ile diğer kazançları kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında uygulanan istisna kur farklarını kapsamadığından, bu kapsamdaki dövizlerin kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde kur farkı geliri oluşursa söz konusu kur farkı kazançları kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

7165 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

 

Makale metnini kopyala