banner image
Basılı Bültenler

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran Belirlenmiştir

1 Kasım 2023 tarihli ve 32356 sayılı Resmi Gazete’de “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti” hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285 inci maddelerinde alacak ve borçların değerleme esasları hüküm altına alınmış olup, alacak ve borçların mukayyet değerleri ile değerlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca senetli veya senetsiz alacak ve borçların reeskontuna ilişkin hükümler de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun yukarıda belirtilen maddelerinde yer almaktadır. Söz konusu hükümler uyarınca, vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacak ve borçlar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir.

Bu durumda, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi iskonto haddinin kullanılması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 1 Kasım 2023 tarihli ve 32356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75 olarak belirlenmiştir.

Bahsi geçen oranlar Tebliğ’in yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşılabilecektir.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala