banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılında Emlak Vergisi Hesaplamasındaki Artış Oranı Belirlenmiştir

30 Aralık 2022 tarih ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 82 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 2023 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2023 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

2022 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2023 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

Bilindiği üzere, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Emlak vergisi artış oranı, mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2023 yılı vergi değerleri, 2022 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%122,93/2=) %61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Örnek: Mükellef (B) Ankara ili, Çankaya Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2016 yılında satın almıştır. 2022 yılı emlak vergi değeri 950.000,00 TL olan meskenin 2023 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır:

1

Meskenin 2022 yılına ait emlak vergi değeri

950.000,00 TL

2

2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%122,93/2=)

%61,465

3

Meskenin 2023 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)]

1.533.917,50 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

1.533.000,00 TL

1319 Sayılı Kanun’un 42 nci Maddesinde Yer Alan Tutarın Tespiti

2023 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanun’un 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2022 yılına ait tutarın 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%122,93/2=) %61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında arttırılması suretiyle 9.967.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

1319 Sayılı Kanun’un 44 üncü Maddesinde Yer Alan Vergi Oranlarına Esas Mesken Nitelikli Taşınmaz Değerlerinin Alt ve Üst Sınırlarının Tespiti

2023 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2022 yılına ait değerlerin 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%122,93/2=) %61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında arttırılması suretiyle;

9.967.000 TL ile 14.951.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 9.967.00 TL’yi aşan kısmı için                                                              

Binde 3

19.936.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 14.951.000 TL’si için 14.952 TL fazlası için                                 

Binde 6

19.936.000 TL’den fazla olanlar 19.936.000 TL’si için 44.862 TL fazlası için                                               

Binde 10

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:82)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala