banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %58,46

25.11.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 554 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak belirlenmiştir.

554 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231125-27.htm

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala