banner image
Basılı Bültenler

01 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin 56 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

30 Aralık 2022 tarih ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 56 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olan çevre temizlik vergileri belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44 ncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır. Sözü geçen maddenin devamında ise konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde ise 12 kuruş olarak hesaplanacağı belirtilmektedir.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı, bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında (2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %122,93 olarak hesaplanmış ve 24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.) artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı aynı maddede hüküm altına alınmıştır.

  1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1 lira 50 kuruş, diğer belediyelerde 1 lira 10 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin 7 nci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

  1. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

a. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

13000

10900

8400

7500

6000

2. Grup

8400

6000

5000

4200

3700

3. Grup

6000

4200

3700

2600

2100

4. Grup

2600

2100

1500

1300

1090

5. Grup

1500

1300

900

890

750

6. Grup

890

750

460

420

320

7. Grup

320

260

170

150

110

b. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’un mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır:

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

16250

13625

10500

9375

7500

2. Grup

10500

7500

6250

5250

4625

3. Grup

7500

5250

4625

3250

2625

4. Grup

3250

2625

1875

1662

1362

5. Grup

1875

1625

1125

1112

937

6. Grup

1112

937

575

525

400

7. Grup

400

325

212

187

137

  1. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 55 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

6500

5450

4200

3750

3000

2. Grup

4200

3000

2500

2100

1850

3. Grup

3000

2100

1850

1300

1050

4. Grup

1300

1050

750

650

545

5. Grup

750

650

450

445

375

6. Grup

445

375

230

210

160

7. Grup

160

130

85

75

55

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:56)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala