banner image
Basılı Bültenler

Yemek Yardım İstisnası ile İlgili Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

11 Kasım 2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmî Gazete'de "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

2022/66 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7420 Sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışanlara çalışılan günlere ait yapılan bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan ödemeler 1 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutulmuştu.

Ayrıca nakit yemek yardımlarında günlük asgari ücretin %6’sı kadarı prime esas kazanç matrahından istisna edilebilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik ile, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları” başlıklı 97 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan (a) bendi 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

a) Yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin %6'sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı,

a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,”

Yapılan düzenleme ile birlikte, sigorta primine esas kazanç yemek bedeli istisna oranını (şu anda günlük asgari ücretin %6’sı) belirleme yetkisi 01 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere SGK Yönetim Kuruluna verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, eğer SGK Yönetim Kurulu tarafından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun’unda yer alan 51 TL’lik istisna tutarına uygun şekilde belirleme yapılırsa; işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, 51 Türk lirasını aşmayan kısmı prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala