banner image
Basılı Bültenler

Varlık Barışında Yararlanma Süresi 30.06.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı 6 ncı Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 5058 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘’Varlık Barışı’’ kapsamındaki süreler 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı ilan edilmiştir.

2021/49 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 11 Kasım 2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü madde ile yeni bir Varlık Barışı uygulaması yürürlüğe konulmuş ve bu Varlık Barışı uygulamasında, önceki uygulamalardan farklı olarak, hem yurt içi hem de yurt dışı varlıklar için herhangi bir vergi ödeme zorunluluğu getirilmemişti ve 30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Varlık Barışı uygulamasına ilişkin geçici 93 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan süreler (30 Haziran 2021), bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştı.

5058 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 31 Aralık 2021 tarihinde başvuru süresi biten söz konusu varlık barışı uygulamasında süreler 6 ay (30 Haziran 2022 tarihine kadar) daha uzatılmıştır.

Söz konusu Karar kapsamında;

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2022 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Ayrıca, bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.
  • Diğer taraftan, yukarıdaki kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 11 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2022 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilebilecektir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30 Haziran 2022 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

31 Aralık 2021 Tarihli ve 5058 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala