banner image
Basılı Bültenler

Türk Lirasına Dönüşüm Hesaplarında Vade Sonunda Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Yüzde Sıfır Oranında BSMV Uygulanacaktır

23 Mart 2022 tarihli ve 31787 Sayılı Resmî Gazete ‘de Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında yüzde sıfır oranında BSMV uygulanmasına ilişkin 22 Mart 2022 tarihli 5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden binde iki oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) uygulanmakta idi.

Hatırlanacağı üzere, 1 Eylül 1998 tarihli ve 23450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 98/11591 sayılı Karar’ın eki Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kambiyo muamelelerinde ise BSMV oranı satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmakta idi.

Söz konusu Karar ile yukarıda anılan Karar’ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir:

“7) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları,”

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında yüzde 0 (sıfır) oranında BSMV uygulanacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala